Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/621/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011.

UCHWAŁA NR LVI/621/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   21 października 2010 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969,: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz.U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U. z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; Dz.U. z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz.U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458; Dz.U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76 poz. 960)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 30 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/485/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wynosiła 37,64 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W roku 2010 obowiązywała stawka podatku rolnego wg średniej ceny skupu żyta, która wynosiła 30 zł.

Propozycja obniżenia średniej ceny skupu żyta z zł na 30 zł za 1 dt żyta powoduje, iż cena powyższa w Gminie Gryfino nie zmienia się. Stanowi to kontynuację stabilnej polityki podatkowej polegającej na niezmienianiu stawek podatkowych w większości podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gryfino.

Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 25 %. Oznaczałoby to wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały, która ustalałaby cenę skupu żyta obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 30 zł za dt.

Wyszczególnienie Wg proponowanej
w uchwale ceny skupu żyta
Wg ogłoszenia Prezesa GUS
z 19.10.2009  roku
Cena skupu żyta 30,00 zł/1 dt 37,64 zł/1 dt
Użytki rolne o powierzchni
do 1 ha fiz.
150 ,00 zł 188,20 zł
Użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha fiz. lub przeliczeniowego

75,00 zł

94,10 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 dt x 5 dt

Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 dt x 2,5 dt

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI  NA ROK 2008 ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI  NA ROK 2008
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fizycznego + 0% + 25%
Gospodarstwa rolne + 0% + 25%

SYMULACJA WPŁYWÓW ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA

  PODSTAWA OPODATKOWANIA WPŁYWY WG PROPONOWANEJ STAWKI WPŁYWY WG ŚREDNIEJ CENY OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA GUS
Gospodarstwa rolne 12.196,9811 ha 914.773,58 zł 1.147.735,92 zł
Użytki rolne
poniżej 1 ha
254,4679 ha 38.170,19 zł  47.890,86 zł
    952.943,77 zł 1.195.626,78 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta z ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS do ceny proponowanej w projekcie uchwały wynoszą 242.683,01 zł.

Sporządził:
Krystian Kosiński