Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.

UCHWAŁA Nr IV/23/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 150.599.443 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 100.206.613 zł,
 2. dochody majątkowe - 50.392.830 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 182.212.907 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 100.188.707 zł,
 2. wydatki majątkowe - 82.024.200 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 31.613.464 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 27.613.464 zł,
 2. zaciąganych pożyczek - 4.000.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 36.413.464 zł,
 2. rozchody - 4.800.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 858.000 zł,
 2. celowe w kwocie - 494.620 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,
 2. realizację zadań z zakresu oświaty - 444.620 zł,

§ 6.

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  1. a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  2. b. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  3. c. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 

 1. Ustala się dochody w kwocie - 550.000 zł,
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.  Ustala się wydatki w kwocie - 515.000 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie - 35.000 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych  (Załącznik Nr 7) kwotach:
  1. przychody - 7.318.000 zł,
  2. wydatki - 7.318.000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 32.413.464 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 5.800.000 zł,
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 37.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 4.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 5.628.742 zł,
 2. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.619.850 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.gryfino.pl.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

Lista załączników:
Objaśnienia do budżetu na rok 2011 [363905 bajtów]