Sesja nr IV

UCHWAŁA Nr IV/24/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025.

UCHWAŁA Nr IV/24/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lutego 2011 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino  na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gryfino na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn