Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/35/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR V/35/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 marca 2011 r.


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871), uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Gryfino.
 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  2. beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Gryfino;
  3. środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2.

 1. Z budżetu Gminy Gryfino mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac  i robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia wszystkie następujące kryteria:
  1. znajduję się na stałe na obszarze Gminy Gryfino,
  2. jest wpisany do rejestru zabytków,
  3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Gryfino
  4. jest w złym stanie technicznym.
 2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na:
  1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15. działanie zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7-15
  17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3.

 1. O dotacje może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu w § 2 ust 1.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 4.

 1. Podstawą udzielenia dotacji, według zasad określonych w niniejszej uchwale, jest wniosek o udzielenie dotacji, złożony przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust 1, zawierający szczegółowy zakres realizacji zadania polegający na wykonaniu prac lub robót budowlanych przy zabytku.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie bądź sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust 1, które zostaną przeprowadzone w roku następnym po złożeniu wniosku lub na prace, które zostały już wykonane w roku składania wniosku.
 4. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Gryfino.
 5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z  przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

§ 5.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Wnioski o dotacje należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w następujących terminach:
  1. na planowane prace lub roboty budowlane do dnia 20 września roku poprzedzającego rok,  w którym będą wykonane,
  2. na wykonane prace lub roboty budowlane do dnia 20 września roku, w którym zostały wykonane.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ubieganie się o dotacje na prace niezbędne, wynikające z zagrożenia zabytku uszkodzeniem lub zniszczeniem bądź wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z obiektu, termin, o którym mowa  w ust. 2, nie ma zastosowania.
 4. W roku 2011 wnioski o dotacje mogą być składane do dnia 30 czerwca 2011 r.
 5. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji winien złożyć wniosek, według wzoru o którym mowa w § 4 ust. 2, wraz z następującymi załącznikami:
  1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego prace lub roboty budowlane dotyczą,
  2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
  3. harmonogram oraz kosztorys wstępny lub ofertowy przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł finansowania – w przypadku wniosku składanego przed wykonaniem zadania,
  4. kosztorys powykonawczy ze wskazaniem źródła finansowania, kopia rachunków i faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, protokół odbioru wykonanych prac lub robót budowlanych lub obmiarem wykonanych prac – w przypadku składania wniosku po wykonaniu zadania,
  5. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac budowlanych lub robót,
  6. pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają takiego pozwolenia lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,
  7. informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
  8. fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku – w przypadku prac na które dotacja ma być udzielona,
  9. opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu potwierdzona przez właściwego konserwatora zabytków – opinia wymagana w sytuacji gdy powodem ubiegania się o udzielenie dotacji jest zły stan techniczny wymagający niezwłocznego podjęcia prac
 6. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez właściwą komórkę ds. kultury Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi niniejszą uchwałą.
 7. Wnioski, o których mowa w ust. 1, opiniuje pod względem merytorycznym właściwa komórka ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińska Rada Kultury.
 8. Propozycje podziału środków przeznaczonych na dotacje, w oparciu o złożone wnioski, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedkłada Radzie Miejskiej w Gryfinie.
 9. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Gmina Gryfino przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania, wierzytelności oraz działalność podmiotu, którego zadanie uzyskało dotację.
 10. O decyzji o udzieleniu dotacji powiadamia się podmiot, który złożył wniosek o dotację na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 6.

 1. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Gryfino, są zobowiązani do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Gryfino oraz do realizacji innych ustaleń objętych umową zawartą w związku z udzieloną dotacją.
 3. Do wszelkich zakupów oraz usług opłacanych przez Beneficjenta ze środków pochodzących  z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla określonego podmiotu na realizację zadania określonego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi podstawę do zawarcia umowy  z Beneficjentem.

§ 8.

 1. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gryfino następuje na podstawie pisemnej umowy z podmiotem - Beneficjentem. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania.
 2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.
 3. Przyznana dotacja może być niższa od wnioskowanej.
 4. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana.
 5. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy Beneficjent wnioskujący ma obowiązek pisemnie powiadomić Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 6. Beneficjent decydujący się na zawarcie umowy winien jest przedstawić:
  1. zaktualizowany kosztorys w zakresie zadania, na które została przyznana dotacja,
  2. zaktualizowany kosztorys ze względu na przewidywane źródła finansowania,
  3. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
 7. Dotacja na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2, nie może być udzielona:
  1. jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
  2. jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Gryfino i inne uprawnione organy przekroczy wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§ 9.

 1. Podmiot, któremu przyznano dotację na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku, zobowiązany jest złożyć w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania, sprawozdanie z realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Beneficjent składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w Biurze Obsługi Interesantów lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Dzień złożenia sprawozdania  w Urzędzie Pocztowym uznawany jest jako dzień złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 zawiera:
  1. w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności zawartych  w umowie ze szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,
  2. w zakresie finansowym – rozliczenie według wzorów ustalonych przez przyznającego dotacje oraz kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających wydatkowanie dotacji.
  3. Do sprawozdania dołącza się protokół odbioru prac konserwatorskich oraz oświadczenie  o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 kodeksu karnego.
  4. Beneficjent rozliczając dotacje, winien na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy uzupełnić brakujące dokumenty oraz udzielić wyczerpujących informacji.

§ 10.

 1. Gmina Gryfino ma prawo do kontroli rzetelności realizowanego zadania zgodnie  z jego projektem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu poprzez:
  1. analizę złożonych dokumentów finansowych i sprawozdań merytorycznych w celu potwierdzenia ich wiarygodności,
  2. wizytowanie i kontrolę wybranych zadań obejmujących kontrole postępu oraz wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie z zapisami zawartej umowy o udzieleniu dotacji.
 2. Szczegółowe zasady w zakresie wydatkowania i rozliczania dotacji określi umowa, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 11. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania przez okres pięciu lat od rozliczenia dotacji wszystkich oryginalnych dokumentów dotyczących dotowanego zadania.

§12. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską  w Gryfinie.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych z ochroną i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
Niniejszy projekt uchwały zawiera propozycje wprowadzenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Sporządziła:
Barbara Lefik