Sesja nr VI

UCHWAŁA NR VI/46/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

UCHWAŁA NR VI/46/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie przyznawania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gryfino lub reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Gryfino oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Nagrody mogą otrzymać zawodnicy, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. brali udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, albo igrzyskach olimpijskich głuchych,
 2. brali udział w zawodach o randze mistrzostw świata,
 3. brali udział w zawodach o randze pucharu świata,
 4. brali udział w zawodach o randze mistrzostw Europy,
 5. brali udział w zawodach o randze pucharu Europy,
 6. brali udział w mistrzostwach Polski i zajęli minimum:
  1. piąte miejsce w sportach indywidualnych,
  2. ósme miejsce w grach zespołowych z zastrzeżeniem § 2 pkt. 6c,
  3. szesnaste miejsce w piłce nożnej.

§ 3. Maksymalna wysokość nagrody stanowi wielokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz 2407, z 2005 r. Nr 157 poz. 1314) i wynosi odpowiednio:

 1. do 450% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych miejsca medalowe,
 2. do 300% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych miejsca medalowe od 4 do 12,
 3. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych,
 4. do 350% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw świata i uzyskali miejsca medalowe,
 5. do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe,
 6. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe,
 7. do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata uzyskując miejsca medalowe,
 8. do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski.
 9. nagrody dla poszczególnych członków drużyn za osiągnięcia w grach zespołowych przyznawane są do 75% kwot, o których mowa w pkt. 1-8.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane na wniosek klubów sportowych, po zaopiniowaniu przez Gryfińską Radę Sportu.

§ 5. 

 1. Nagrody przyznawane są raz w roku za rok poprzedni.
 2. Nagrody przyznawane są za najwyższe osiągnięcie w danym roku.

§ 6. Przyznanie nagród poszczególnym osobom następuje w trybie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe obejmuje dyscypliny wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 588).

§ 8.

 1. Nagrody nie obejmują uczniów szkół podstawowych i gimnazjum osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a ich przyznawanie określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1169, Dz. U. z 2004 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781, . z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 280, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 270, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2006 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857) z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Niniejsza uchwała ma zastosowanie również do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uprawiających sporty wczesnej specjalizacji, tj. gimnastyki, pływania oraz łyżwiarstwa figurowego.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino daje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
Bardzo dobre wyniki osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino są podstawą do przyjęcia stałych zasad ich honorowania za tak znaczące osiągnięcia. Szczegółowy kształt projektu Uchwały został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez  Gryfińską Radę Sportu.
Podjęcie niniejszej Uchwały spowodowane jest zmianą przepisów prawnych w przedmiocie jaki określa.

Sporządził
Daniel Cieślak