Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/65/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 190.270,99 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 96.876,99
600     Transport i łączność 61.500
60016   Drogi publiczne gminne 61.500
0970 Wpływy z różnych dochodów 61.500
700     Gospodarka mieszkaniowa 5.324,48
70095   Pozostała działalność 5.324,48
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.324,48
750     Administracja publiczna 26.586,37
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.586,37
0970 Wpływy z różnych dochodów 26.586,37
801     Oświata i wychowanie 1.830,24
80101   Szkoły podstawowe 1.830,24
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.830,24
926     Kultura fizyczna i sport 1.635,90
92601   Obiekty sportowe 1.635,90
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.635,90
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 6.237
801     Oświata i wychowanie 6.237
80104   Przedszkola 6.237
0970 Wpływy z różnych dochodów 6.237
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 1.500
926     Kultura fizyczna i sport 1.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 14.307
801     Oświata i wychowanie 14.307
80104   Przedszkola 14.307
0970 Wpływy z różnych dochodów 14.307
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 56.000
801     Oświata i wychowanie 56.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 56.000
0830 Wpływy z usług 56.000
Zespół Szkół w Gryfinie 7.350
801     Oświata i wychowanie 7.350
80110   Gimnazja 7.350
0970 Wpływy z różnych dochodów 7.350
Biblioteka Publiczna w Gryfinie 8.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000
92116   Biblioteki 8.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.000
OGÓŁEM 190.270,99

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 5.068.044 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.068.044
150     Przetwórstwo przemysłowe 5.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 5.000.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.000.000
758       Różne rozliczenia 68.044
75801    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 68.044
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 68.044
OGÓŁEM 5.068.044

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 993.910,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 871.876,99
600     Transport i łączność 61.500
60016   Drogi publiczne gminne 61.500
4270 Zakup usług remontowych 61.500
700     Gospodarka mieszkaniowa 305.324,48
70095   Pozostała działalność 305.324,48
4270 Zakup usług remontowych 5.324,48
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
750     Administracja publiczna 26.586,37
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.586,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.881,20
4270 Zakup usług remontowych 21.705,17
801     Oświata i wychowanie 376.830,24
80101   Szkoły podstawowe 1.830,24
4270 Zakup usług remontowych 1.830,24
80104   Przedszkola 375.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
926     Kultura fizyczna i sport 1.635,90
92601   Obiekty sportowe 1.635,90
4300 Zakup usług pozostałych 1.635,90
Biblioteka Publiczna w Gryfinie 8.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000
92116   Biblioteki 8.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 1.500
926     Kultura fizyczna i sport 1.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 6.237
801     Oświata i wychowanie 6.237
80104   Przedszkola 6.237
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 713
4270 Zakup usług remontowych 5.524
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 14.307
801     Oświata i wychowanie 14.307
80104   Przedszkola 14.307
4270 Zakup usług remontowych 14.307
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 56.000
801     Oświata i wychowanie 56.000
80101   Szkoły podstawowe 56.000
4260 Zakup energii 56.000
Zespół Szkół w Gryfinie 7.350
801     Oświata i wychowanie 7.350
80110   Gimnazja 7.350
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.350
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 3.000
926     Kultura fizyczna i sport 3.000
92601   Obiekty sportowe 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 25.639,50
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.639,50
85395   Pozostała działalność 25.639,50
3119 Świadczenia społeczne 25.639,50
OGÓŁEM 993.910,49

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.053.639,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.028.000
150     Przetwórstwo przemysłowe 10.000.000
 15011   Rozwój przedsiębiorczości 10.000.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000.000
801     Oświata i wychowanie 25.000
80195   Pozostała działalność 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
852     Pomoc społeczna 3.000
85295   Pozostała działalność 3.000
3110 Świadczenia społeczne 3.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 25.639,50
852     Pomoc społeczna 25.639,50
85295   Pozostała działalność 25.639,50
3119 Świadczenia społeczne 25.639,50
OGÓŁEM 10.053.639,50

§ 4.

 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie  4.181.956 zł zmniejszy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 27.431.508 zł.

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 150

 • 5.000.000/10.000.000 zł – zmniejszenia planu dochodów (5.000.000 zł) oraz wydatków (10.000.000 zł), dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie”

Dział 600

 • 61.500 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z uwagi na zawarcie umowy z TP. S.A. w Warszawie o sprzedaży projektów budowlano-wykonawczych budowy kanalizacji telekomunikacyjnej w rejonie ulicy W.Reymonta i J.Pawła II w Gryfinie

Dział 700

 • 5.324,48 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody spowodowane kradzieżą w budynkach w Nowym Czarnowie.
 • 300.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynków komunalnych.

Dział 750

 • 21.705,17 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń UMiG.
 • 4.881,20 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony pojazd służbowy UMiG.

Dział 758

 • 68.044 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011, w którym poinformowano o zmniejszeniu subwencja oświatowa dla Gminy Gryfino.

Dział 801

 • 25.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Gryfino z Gminami: Banie, Bielice, Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Widuchowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • 1.830,24 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku
  z otrzymaniem odszkodowania za dewastacje boiska w Radziszewie.
 • 350.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na modernizacje i przebudowę gminnych obiektów przedszkolnych.
 • 6.237 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola.
 • 14.307 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola.
 • 56.000 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku ze zwiększona ilością wydawanych posiłków.
 • 7.350 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków, zgodnie z umową sponsoringową.

Dział 852, 853

 • 25.639,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, jako wkład własny do projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”,

Dział 900

 • 100.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie miasta i gminy (m.in. budowa wodociągu przy ul. Przemysłowej w Pniewie)

Dział 921

 • 8.000 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się w związku z pismem ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie informującym o przyznaniu dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Gryfińskim w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926, 852

 • 1.635,90 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną wiatę sportową w Wysokiej Gryfińskiej.
 • 1.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koszulek dla uczestników biegów masowych.
 • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością przekazania środków finansowych Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie (instytucja nadzorująca) z przeznaczeniem na zakup narzędzi i innych artykułów przemysłowych niezbędnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz