Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/79/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/79/11 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 15.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000
OGÓŁEM 15.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 25.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

25.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000
85395   Pozostała działalność 10.000
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000
OGÓŁEM 25.000

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 10.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy 10.000
OGÓŁEM 10.000

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 15.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z podpisaniem umowy z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

Dział 853,758

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku wnioskiem Starosty Gryfińskiego o wsparcie finansowe w wys. 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie.