Sesja nr X

UCHWAŁA NR X/93/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR  X/93/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,    poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 37.494 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 29.916
758      Różne rozliczenia 24.198
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.198
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24.198
851     Ochrona zdrowia 5.718
85195   Pozostała działalność 5.718
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 90
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.628
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 3.863
801     Oświata i wychowanie 3.863
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 3.863
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.863
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 800
926     Kultura fizyczna i sport 800
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 800
0970 Wpływy z różnych dochodów 800
Zespół Szkół w Gryfinie 2.915
801     Oświata i wychowanie 2.915
80110   Gimnazja 2.915
0830 Wpływy z usług 2.915
OGÓŁEM 37.494

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 744.794 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 732.216
600     Transport i łączność 242.000
60016   Drogi publiczne gminne 242.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240.000
630     Turystyka 5.718
63095   Pozostała działalność 5.718
4300 Zakup usług pozostałych 5.718
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 450.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 450.000
801     Oświata i wychowanie 24.198
80101   Szkoły podstawowe 24.198
4270 Zakup usług remontowych 24.198
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.950
4300 Zakup usług pozostałych 3.350
926     Kultura fizyczna i sport 3.000
92601   Obiekty sportowe 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice ii kluby 5.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 800
926     Kultura fizyczna i sport 800
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 3.863
801     Oświata i wychowanie 3.863
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 3.863
4270 Zakup usług remontowych 3.863
Zespół Szkół w Gryfinie 2.915
801     Oświata i wychowanie 2.915
80110   Gimnazja 2.915
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.915
OGÓŁEM 744.794

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 257.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 257.300
600     Transport i łączność 243.000
60016   Drogi publiczne gminne 243.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240.000
758     Różne rozliczenia 5.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 5.000
4810 Rezerwy 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.300
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.300
OGÓŁEM 257.300

§ 4.

 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie  450.000 zł zwiększy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 27.881.508 zł.

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

 • 240.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmniejsza się plan na zadanie „Modernizacja ul. Okrężnej, B. Prusa, S. Wyspiańskiego i H. Sienkiewicza w Gryfinie” i środki przeznacza się na nowe zadania „Budowa ul. A. Fredry wraz z infrastrukturą techniczną” (realizację zadania przewiduje się na lata 2011-2012, wartość zadania – 950.000 zł).

Dział 630, 851

 • 5.718 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem zwrotu dotacji wraz z odsetkami z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. W związku z zabezpieczeniem środków na zadania z zakresu ochrony zdrowia, środki przeznacza się na oznakowanie dojścia do „Krzywego Lasu”.

Dział 754

 • 450.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup samochodu przez Ochotniczą Staż Pożarną w Chwarstnicy. OSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość planowanego zakupu ok. 600.000 zł.

Dział 758

 • 24.198 zł – zwiększenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011, w którym poinformowano o zwiększeniu z rezerwy subwencji oświatowej dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych.

Dział 801

 • 3.863 zł – zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem odszkodowania.
 • 2.915 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków za zakwaterowanie uczestników Turnieju Piłki Nożnej

Dział 900, 600, 921

 • 9.300 zł – zmian planu wydatków w obrębie funduszu sołeckiego dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na: 2.000 zł – doraźne naprawy dróg w Żórawkach, 7.300 zł – wydatki związane z zadaniami z zakresu kultury w Żórawkach.

Dział 921, 758

 • 5.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Teatru Tańca Współczesnego EGO VU na trzy występy do Hiszpanii i Portugali. Wyjazd organizuje Gryfiński Dom Kultury.

Dział 926, 600

 • 800 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w związku z otrzymaniem środków za usługę promocyjną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koszulek dla uczestników biegów masowych.
 • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Dołgie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz