Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/105/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 wrzesień 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR  XI/105/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 wrzesień 2011 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 16.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.200
90003   Oczyszczanie miast i wsi 4.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 12.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.350
4300 Zakup usług pozostałych 6.950
OGÓŁEM 16.500

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.500
926     Kultura fizyczna i sport 16.500
92601   Obiekty sportowe 16.500
4300 Zakup usług pozostałych 16.500
OGÓŁEM 16.500

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków sołectwa Pniewo – wydatki z zakresu kultury  i zakup słupów ogłoszeniowych (zgodnie z pismem sołtysa).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz