Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/104/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

UCHWAŁA NR XI/104/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62 poz. 504) uchwala się co następuje:

§1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1669, z 2007 r. Nr 72. poz. 1159):

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Dom Kultury obejmuje swoją działalnością teren miasta i Miasta i Gminy Gryfino. Dom Kultury posiada placówki filialne w miejscowościach: Bartkowie, Borzymiu, Czepinie, Mielenku Gryfińskim, Sobiemyślu, Sobieradzu, Drzeninie, Krajniku, Krzypnicy, Steklnie, Starych Brynkach, Daleszewie, Wełtyniu, Dołgie, Nowym Czarnowie oraz w Chwastnicy”.
 2. § 9 otrzymuje brzmienie:
  „Jednostkami organizacyjnymi Domu Kultury są:
  1.Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie,
  2. świetlica wiejska w Borzymiu,
  3. świetlica wiejska w Bartkowie,
  4. świetlica wiejska w Czepinie,
  5. świetlica wiejska w Mielenku Gryfińskim,
  6. świetlica wiejska w Sobiemyślu,
  7. świetlica wiejska w Sobieradzu,
  8. świetlica wiejska w Drzeninie,
  9. świetlica wiejska w Krajniku,
  10.świetlica wiejska w Krzypnicy,
  11.świetlica wiejska w Steklnie,
  12.świetlica wiejska w Starych Brynkach,
  13.świetlica wiejska w Daleszewie,
  14.świetlica wiejska w Wełtyniu,
  15.świetlica wiejska w Dołgie,
  16.świetlica wiejska w Nowym Czarnowie,
  17.świetlica wiejska w Chwarstnicy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem jednostki, Gryfiński Dom Kultury posiada placówki filialne  w miejscowościach: Bartkowie, Borzymiu, Czepinie, Mielenku Gryfińskim, Sobiemyślu, Sobieradzu, Drzeninie, Krajniku, Krzypnicy, Steklnie, Starych Brynkach, Daleszewie, Wełtyniu, Dołgie, Nowym Czarnowie. Ich funkcjonowanie zaspokaja potrzeby kulturalne tamtejszej społeczności.
Potrzeba funkcjonowania takich placówek w miejscowościach wymienionych w przedkładanym projekcie uchwały, wynika zarówno z potrzeb mieszkańców tych miejscowości, stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy a przede wszystkim wskazania jednego podmiotu odpowiedzialnego za kulturę i jej rozwój na terenie wiejskim. Gryfiński Dom Kultury posiada wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwy rozwój tych środowisk poprzez stosowanie nadzoru, instruktażu nad tego rodzaju placówkami.