Sesja nr XII

UCHWAŁA Nr XII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej.

UCHWAŁA Nr XII/110/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ul. Targowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz.230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901), Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/462/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej, stanowiącego jednocześnie zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, przyjętym Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino - rejon ul. Targowej, zwany dalej „planem”.
 2. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 2,40 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:
  1. załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
  2. załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium;
  3. załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
  4. załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 4. Przedmiotem planu jest uporządkowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru z określeniem korelacji różnorodnych funkcji miejskich: usługowych, mieszkaniowych, bazowo - składowych i garażowo - parkingowych.

Rozdział 1
Zasady konstrukcji planu

§ 2.

 1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; oznaczenie przed symbolem funkcjonalnym oznacza położenie w obrębie geodezyjnym oraz numer planu.
 2. Ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu elementarnego;
  1. ustalenia formułowane są w następujących grupach ustaleń:
   1. przeznaczenie terenu,
   2. kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu,
   3. zasady podziału terenu,
   4. ustalenia w zakresie ochrony środowiska,
   5. ustalenia komunikacyjne,
   6. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej,
   7. ustalenia wynikające z przepisów odrębnych,
   8. stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
  2. dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe obowiązujące dla całego terenu elementarnego, sporządzone w formie tabeli - „karty terenu” oznaczonej symbolem terenu i zawierającej jego powierzchnię, segregując treść ustaleń wg ustalonych grup, o ile wprowadza się ustalenie.
 3. W obrębie terenu elementarnego występować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu położenia na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonym na rysunku planu; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 11 niniejszej uchwały.
 4. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegółowe.
 5. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego – rysunku planu:
  1. rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;
  2. każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;
  3. wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie;
  4. linie rozgraniczające terenów elementarnych określone na rysunku planu wyznaczają osie tych linii.

§ 3. Użyte w ustaleniach szczegółowych określenia oznaczają:

 1. obowiązująca linia zabudowy – linię wyznaczającą położenie lica głównej bryły budynku;
 2. nieprzekraczalna linia zabudowy – linię ograniczającą obszar usytuowania budynku;
 3. powierzchnia zabudowy – obszar wyznaczony przez rzut skrajnego obrysu budynku powyżej poziomu terenu w stanie wykończonym na płaszczyznę poziomą, przyjmując za podstawę obrys:
  • parteru, jeżeli jest on większy od obrysu ścian fundamentowych, albo
  • ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od obrysu parteru;
   do powierzchni zabudowy wlicza się powierzchnie takich elementów budynku jak: prześwity, przejścia i przejazdy (bramy), ganki, krużganki, loggie wgłębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garaże lub wiaty garażowe - stanowiące integralną część budynku;
   do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych, a także sztucznych oczek wodnych;
 4. wysokość zabudowy – wysokość liczoną od najwyższego poziomu terenu przy budynku;
 5. kąt nachylenia połaci dachu – kąt nachylenia połaci głównych;
 6. powierzchnia biologicznie czynna – do ustalonego wskaźnika nie wlicza się ażurowych nawierzchni utwardzonych będących dojściami i miejscami postojowymi pojazdów.
 7. rzemiosło nieuciążliwe – rzemiosło nie powodujące zagrożenia zdrowia ludzi lub zniszczenia środowiska.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgranicza- jącymi i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

 1. tereny zabudowy:
  1. mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej – MN, MW
  2. zespołu usług – U,
  3. bazowo-składowej – BS,
  4. bazy i przystani rybackiej – BR,
  5. garażowej – G,
  6. parkingowej – KS
 2. tereny niezabudowane:
  1. zieleni parkowej – ZP,
  2. tereny nabrzeża rzecznego wraz z basenem – WS.

§ 5. Ustala się podstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów:

 1. Na terenach działek zabudowy mieszkaniowej, poza budynkami mieszkalnymi, których cechy określa się w ustaleniach szczegółowych i w ramach ustalonej powierzchni zabudowy, dopuszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej – wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, o następujących parametrach:
  1. wysokość zabudowy do 6,5 m do kalenicy,
  2. dachy symetryczne, 2-spadowe, o kątach nachylenia połaci min. 30O.
 2. Przy zagospodarowaniu terenów obowiązuje:
  1. na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, tj. altan, pergoli, basenów dekoracyjnych, itp.;
  2. obowiązuje przystosowanie obiektów usługowych i rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. ustala się następujące zasady dotyczące nośników reklamowych:
   1. zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych samodzielnych, wolnostojących lub wbudowanych reklam,
   2. reklamowe i informacyjne oznakowanie własnej działalności gospodarczej dopuszcza się wyłącznie w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące przed budynkiem.
  4. budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy lokalizować poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych.
  5. przewidywalna działalność usługowa, bazowo – składowa nie może stanowić uciążliwości dla środowiska, w stopniu powodującym zagrożenie zdrowia lub zniszczenia środowiska.

§ 6. Ustala się zasady podziału terenu. 

 1. Ustala się zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb istniejącego zagospodarowania tymczasowego oraz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
 2. Dopuszcza się wydzielenia działek na potrzeby obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska.

 1. Ustala się zasadę realizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej o wysokim stopniu sprawności, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy.
 2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami.
 3. Zaopatrzenie w ciepło z eliminacją paliw powodujących ponadnormatywną emisję substancji szkodliwych.
 4. W zagospodarowaniu poszczególnych działek ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych geograficznie oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewów.

§ 8. Na obszarze opracowania nie występują obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§ 9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej:

 1. Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem dróg zewnętrznych zapewniają drogi gminne – ul. Targowa i ul. Garbarska (poza obszarem opracowania), łączące się z ul. Chrobrego w ciągu drogi krajowej nr 31.
 2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych do zapewnienia w granicach własnej działki lub terenu elementarnego:
  1. budynki mieszkalne jednorodzinne – 2 m.p. / działkę,
  2. budynki mieszkalne wielorodzinne – 1 m.p. / mieszkanie,
  3. obiekty handlowe i usługowe – 1 m.p. / 25 m2 powierzchni użytkowej lokalu;
  4. usługi turystyki - hotele i pensjonaty – 1 m.p. / 1 pokój;
  5. biura – 3 m.p./ 100 m2 pow. użytkowej;
  6. gastronomia – 3 m.p. / 10 miejsc konsumpcyjnych;
  7. małe obiekty rekreacyjne (np. siłownie, fitness) – 3 m.p./10 korzystających;
  8. obiekty składowe i magazynowe – 1 m.p. / 3 osoby zatrudnione.

§ 10. Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę z ujęcia komunalnego w Gryfinie:
  1. zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zaopatrzenia istniejącą poza granicami opracowania magistralą wodociągową, z rozprowadzeniem istniejącą i projektowaną siecią wodociągową;
  2. zapewnienie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych ze studni awaryjnych należy poprzedzić rozpoznaniem hydrogeologicznym;
  3. zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej.
 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Gryfinie poprzez istniejący poza granicami opracowania i planowany system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej;
 3. Odprowadzenie wód opadowych:
  1. z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych i połaci dachowych do istniejącej poza granicami opracowania kanalizacji deszczowej;
  2. dopuszcza się odprowadzenie kanalizacji deszczowej do rzeki poza granicami opracowania, poprzez separatory i piaskowniki, z przebiegiem sieci przez tereny sąsiednie, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych;
  3. z nieutwardzonych powierzchni działek dopuszcza się odprowadzenie do gruntu, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych;
 4. Gospodarka odpadami:
  1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla gminy Gryfino, z selektywną zbiórką odpadów – wstępne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wielkości odpowiedniej do zastosowania.
  2. Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
 5. Zaopatrzenie w gaz:
  1. utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia obiektów istniejących;
  2. zaopatrzenie projektowanych obiektów z istniejącej poza granicami opracowania i projektowanej sieci średniego ciśnienia;
 6. Zaopatrzenie w ciepło:
  1. docelowo zaopatrzenie obiektów z miejskiej sieci ciepłowniczej;
  2. do czasu realizacji miejskiej sieci ciepłowniczej ustala  się indywidualne źródła ciepła zasilane ekologicznymi nośnikami energii (gaz przewodowy, energia elektryczna).
 7. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
  1. utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia obiektów istniejących;
  2. dopuszcza się przebudowę (skablowanie) istniejących linii napowietrznych 0,4 kV;
  3. zasilanie projektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia z projektowanej i istniejących stacji transformatorowych poza granicami opracowania;
 8. Obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez centralę telefoniczną w Gryfinie;
  1. istniejące na obszarze opracowania telekomunikacyjne linie kablowe do zachowania, z możliwością ich przebudowy;
  2. projektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe.
 9. Dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi G3-63.10 KDW oraz, w przypadkach niezbędnych, przebieg sieci i przyłączy przez teren działek sąsiednich.
 10. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z ustaleniami planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 11. Zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych.

Na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi wodą 1-%, położonym poniżej rzędnej 1,75 m n.p.m., oznaczonym na rysunku planu, narażonym na zalewanie lub podtapianie, obowiązuje uwzględnienie posadowienia zabudowy – poziomu ±0,00 powyżej tej rzędnej.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 12. Dla terenów elementarnych, określonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

  1. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.1 BS - powierzchnia 0,4710 ha

1)

przeznaczenie terenu a) teren baz i składów wykorzystujących dostępność do akwenu,
b) dopuszcza się funkcję usług biurowo-administracyjnych;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa istniejąca i projektowana,
b) funkcje usług biurowo-administracyjnych lokalizowane wzdłuż ul. Targowej,
c) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
- dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy w przypadku odbudowy i przebudowy budynku,
d) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 30% powierzchni terenu,
e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków istniejących,
f) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji,
- do 8,0 m do okapu dachu,
- do 10,5 m do szczytu pokrycia dachu,
g) dachy symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci do 25° lub dachy płaskie,
h) zakaz składowania w przestrzeni otwartej materiałów powodujących pylenie,
i) min. powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni terenu;
3) zasady podziału terenu   zakaz podziału;
5) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z ul. Targowej – poza obszarem opracowania,
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
6) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące przyłącza na terenie oraz sieci uzbrojenia w przyległej ul. Targowej - obowiązują ustalenia wg § 10;
7) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi  - obowiązują ustalenia wg § 11;
8) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   30%.

 

  2. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.2 WS - powierzchnia 0,0801 ha

1)

przeznaczenie terenu   teren nabrzeża rzecznego wraz z basenem przyległym do wód śródlądowych (rzeki Odry Wschodniej);
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zakaz zabudowy z wyjątkiem dopuszczalnej budowy urządzeń bezpośrednio związanych z funkcją nabrzeża i obsługi toru wodnego,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń nawigacyjnych bez ograniczenia ich wysokości;
3) zasady podziału terenu a) zakaz podziału,
b) dopuszcza się wydzielenie nabrzeża przyległego do terenu G3-63.4 U;
4) ustalenia komunikacyjne   dojazd z ul. Targowej - poza obszarem opracowania, przez teren G3-63.1 BS i G3-63.4 U;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w energię elektryczną z terenów przyległych G3-63.1 BS i 4 U;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi   - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   5%.

 

  3. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.3 MN, MW - powierzchnia 0,1986 ha

1)

przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
b) dopuszczalna funkcja usługowa biurowa i rzemiosła nieuciążliwego;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa istniejąca, z możliwością wyburzeń budynków w złym stanie technicznym,
b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę  istniejących budynków mieszkalnych oraz budowę nowych wg zasad określonych poniżej,
c) w budynkach wielorodzinnych maksymalnie 5 mieszkań,
d) funkcja usługowa wyłącznie w parterach budynków, z wyjątkiem działalności biurowej,
e) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
- dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy w przypadku odbudowy i przebudowy budynku,
f) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy działki,
g) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 55% powierzchni działki,
h) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji:
- do 8,0 m do okapu dachu,
- do 12,0 m do szczytu pokrycia dachu,
i) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 30÷45°,
- dopuszcza się dachy płaskie w przypadku istniejących,
j) min. powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni działki;
3) zasady podziału i scalania terenu a) zachowanie istniejącego podziału,
b) dopuszcza się łączenie działek;
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z ul. Targowej - poza obszarem opracowania i drogi G3-63.10 KDW,
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące przyłącza na terenie oraz sieci uzbrojenia w przyległej ul. Targowej - obowiązują ustalenia wg § 10;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  4. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.4 U powierzchnia 0,1428 ha
1) przeznaczenie terenu   zespół zabudowy usługowej- usługi gastronomii, turystyki i rekreacji;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa wolnostojąca;
b) zakaz lokalizacji mieszkań funkcyjnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
d) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 20% powierzchni terenu,
e) wysokość zabudowy 2 kondygnacje,
- do 10,0 m do szczytu pokrycia dachu,
f) dach o kącie nachylenia połaci 30÷45°, dopuszcza się dach płaski,
g) min. powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni terenu;
3) zasady podziału i scalania terenu   po wydzieleniu terenu zakaz podziału;
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi G3-63.10 KDW,
b) lokalizacja parkingu w południowej części terenu wg zasady oznaczonej na rysunku planu,
c) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane przyłącza na terenie oraz sieci uzbrojenia w przyległej drodze G3-63.10 KDW;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi   - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   30%.

 

  5. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.5 U - powierzchnia 0,5866 ha

1)

przeznaczenie terenu a) zespół zabudowy usługowej- usługi turystyki i rekreacji, w tym hotelu, gastronomii, handlu, administracyjno- biurowe i rzemiosła nieuciążliwego,
b) dopuszczalna uzupełniająca funkcja mieszkaniowa właściciela lub użytkownika oraz mieszkania funkcyjne;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa istniejąca i projektowana,
b) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy,
c) funkcja mieszkaniowa realizowana wyłącznie w ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Targowej nr 3,
d) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 50% powierzchni działki,
e) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
f) wysokość zabudowy 2÷3 kondygnacje,
- do 13,0 m do szczytu pokrycia dachu,
g) dopuszcza się wysokość 1 kondygnacji obiektu handlowego i zabudowy towarzyszącej w płd. części terenu,
h) dachy symetryczne, dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci 15÷30°, dopuszcza się dachy płaskie,
i) min. powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni działki;
3) zasady podziału i scalania terenu a) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zapewnienie dla każdej z wydzielonych działek dojazdu i dojścia do drogi publicznej, wg zasady określonej na rysunku planu,
b) min. powierzchnia wydzielonej działki przeznaczonej pod zabudowę 900 m˛;
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z ul. Targowej - poza obszarem opracowania i drogi G3-63.10 KDW,
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło i obsługę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące przyłącza na terenie oraz sieci uzbrojenia w przyległej ul. Targowej i drodze G3-63.10 KDW  - obowiązują ustalenia wg § 10;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi  - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   30%.

 

  6. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.6 ZP - powierzchnia 0,1317 ha
1) przeznaczenie terenu   ogólnodostępna zieleń parkowa, nabrzeże rzeczne;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zagospodarowanie terenu podporządkowane funkcji istniejącego nabrzeża - miejsce postoju lodołamaczy,
b) zakaz zabudowy z wyjątkiem dopuszczalnej budowy urządzeń bezpośrednio związanych z funkcją nabrzeża i obsługi toru wodnego,
c) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń nawigacyjnych bez ograniczenia ich wysokości,
d) zagospodarowanie zielenią komponowaną o funkcji ozdobnej,
e) dopuszcza się obiekty małej architektury oraz oświetlenie terenu;
f) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,
g) zakaz nasadzeń gatunków drzew i krzewów obcych geograficznie;
3) zasady podziału terenu   dopuszcza się wydzielenie nabrzeża rzecznego wg zasady oznaczonej na rysunku planu, po wydzieleniu nabrzeża zakaz podziału;
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z drogi G3-63.10 KDW;
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
   zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących przyłączy (sieci w drodze G3-63.10 KDW);
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi   - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  7. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.7 BR - powierzchnia 0,2428 ha
1) przeznaczenie terenu   baza i przystań rybacka, nabrzeże rzeczne;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa istniejąca,
b) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków,
c) dopuszcza się sytuowanie obiektów na granicy nieruchomości,
d) wysokość do 2 kondygnacji,
- do 9,0 m do szczytu pokrycia dachu,
e) dachy symetryczne dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 20÷30°, dopuszcza się dachy płaskie,
f) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 25% terenu,
g) zakaz zabudowy nabrzeża rzecznego z wyjątkiem dopuszczalnej budowy urządzeń bezpośrednio związanych z funkcją nabrzeża i obsługi toru wodnego,
h) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń nawigacyjnych bez ograniczenia ich wysokości,
i) min. powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni terenu;
3) zasady podziału i scalania terenu   dopuszcza się zachowanie istniejącego podziału, zakaz wtórnych podziałów;
4) ustalenia komunikacyjne a) dojazd z ul. Garbarskiej - poza obszarem opracowania,
b) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych wg § 9;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie wód deszczowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć uzbrojenia w przyległej drodze - obowiązują ustalenia wg § 10;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi   - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  8. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.8 G - powierzchnia 0,4114 ha
1) przeznaczenie terenu   zabudowa garażowa;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) zabudowa istniejąca i projektowana – zespół garaży,
b) dopuszcza się budowę garażu - parkingu dwupoziomowego,
b) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 50% powierzchni terenu,
c) zabudowa zespolona – zakaz lokalizacji pojedynczych garaży oraz obiektów1) o charakterze kontenerowym,
d) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja,
- do 3,0 m do krawędzi attyki,
e) dachy płaskie,
f) min. powierzchnia biologicznie czynna 5% powierzchni terenu,
g) obowiązuje uszczelnienie podłoża i odwodnienie terenu zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych;
3) zasady podziału i scalania terenu   po wydzieleniu terenu zakaz podziału;
4) ustalenia komunikacyjne   dojazd poza obszarem opracowania: z przyległych dróg;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w energię elektryczną i odprowadzenie wód deszczowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć uzbrojenia w przyległych drogach - obowiązują ustalenia wg § 10;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi  - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  9. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.8a KS - powierzchnia 0,0931 ha
1) przeznaczenie terenu   parking
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) dopuszcza się parking dwupoziomowy,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
c) max. wskaźnik powierzchni zabudowy 70% powierzchni terenu,
d) wysokość zabudowy 2 kondygnacje,
- do 5,0 m do krawędzi balustrady lub
- do 9,0 do kalenicy,
e) w przypadku przekrycia dach symetryczny, dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci min. 15O,
f) min. powierzchnia biologicznie czynna 5% powierzchni terenu,
g) obowiązuje uszczelnienie podłoża i odwodnienie terenu zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych;
3) zasady podziału i scalania terenu   po wydzieleniu terenu zakaz podziału;
4) ustalenia komunikacyjne   dojazd poza obszarem opracowania z przyległych dróg;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w energię elektryczną i odprowadzenie wód deszczowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć uzbrojenia w przyległych drogach- obowiązują ustalenia wg § 10;
6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  10. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.9 E - powierzchnia 0,0064 ha
1) przeznaczenie terenu   urządzenia elektroenergetyczne – stacja transformatorowa;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) stacja transformatorowa 15/0,4 kV  projektowana,
b) dopuszcza się inne urządzenia infrastruktury technicznej,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
d) powierzchnia zabudowy do 20 m2,
e) wysokość zabudowy do 4,0 m do kalenicy lub zbiegu połaci,
f) dach symetryczny o kącie nachylenia połaci min. 15O, dopuszcza się dach płaski,
g) poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej,
h) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu,
i) obowiązuje ogrodzenie terenu;
3) zasady podziału i scalania terenu   zakaz podziału;
4) ustalenia komunikacyjne   dojazd z ul. Garbarskiej - poza obszarem opracowania;
5) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
  zaopatrzenie w energię elektryczną i odprowadzenie wód deszczowych  w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć uzbrojenia w przyległej ul. Garbarskiej - obowiązują ustalenia wg § 10;
6) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   część terenu (patrz rysunek planu) położona na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi  - obowiązują ustalenia wg § 11;
7) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0%.

 

  11. Ustalenia dla terenu o symbolu G3-63.10 KDW - powierzchnia 0,0410 ha
1) przeznaczenie terenu   droga wewnętrzna o dostępności ogólnej;
2) kształtowanie zabudowy
i zagospodarowanie terenu
a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m z placem manewrowym – wg rysunku planu,
b) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
3) zasady podziału i scalania terenu   po wydzieleniu terenu zakaz podziału;
4) ustalenia w zakresie
infrastruktury technicznej
a) istniejące sieci do zachowania,
b) dopuszczalny przebieg niezbędnych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby terenów sąsiadujących;
5) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych   teren położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi   - obowiązują ustalenia wg § 11;
6) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   0 %.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 13. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie terenów.

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 55 poz.1638 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 1, 2, 3, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 54 poz. 1229).

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gryfino.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta – rejon ul. Targowej.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje w konsekwencji realizacji uchwały nr XLIII/462/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej.
Plan miejscowy obejmuje obszar położony w północno-zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry Wschodniej o łącznej powierzchni 2,40 ha.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfino" zatwierdzonym uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
Przedmiotem planu była zmiana przeznaczenie części terenów produkcyjno – składowych, magazynowych oraz terenów parkingów i garaży na cele zabudowy usługowej, bazowo - składowej, przystani rybackiej, zagospodarowania nabrzeża rzecznego, zieleni parkowej, obsługi komunikacji i infrastruktury technicznej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie ulicy Targowej ustala funkcje i wymagania dla poszczególnych terenów elementarnych.
W wyniku projektowanych ustaleń planistycznych wprowadzone zostały nowe możliwości lokalizowania przede wszystkim zabudowy usługowej. Plan porządkuje przeznaczenie terenu bazy i przystani rybackiej oraz wprowadza nową funkcję ogólnodostępnej zieleni parkowej na nabrzeżu rzecznym.
Na obszarze opracowania nie występują obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem jest zapewniona z dróg zewnętrznych - z drogi gminnej w ulicy Targowej i ulicy Garbarskiej (poza obszarem opracowania).
Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, przyjętego uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 54 poz. 1229 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 55 poz.1638

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak