Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/128/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIII/128/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.   Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 10.948,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.948,35
758     Różne rozliczenia 10.948,35
75814   Różne rozliczenia finansowe 10.948,35
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) 4.295,05
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6.653,30
OGÓŁEM 10.948,35

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 10.948,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

10.948,35
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.948,35
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.948,35
4300 Zakup usług pozostałych 10.948,35

OGÓŁEM

10.948,35

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 758, 921

  • 10.948,35 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 477/2011 w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. Środki zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przeznacza się na zadania z zakresu kultury.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz