Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/120/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 roku


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675;Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Z podatku od nieruchomości zwalnia się powierzchnie:

 1. Budynków lub ich części zajętych na działalność określoną w Rozdziale Nr 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) z wyłączeniem nieruchomości lub ich części zajętych na działalność gospodarczą;
 2. Nieruchomości lub ich części będących zajętych na działalność określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz na działalność określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U Nr 85 poz. 539 ze zmianami). Zwolnienia nie stosuje się do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność gospodarczą
 3. Gminnych nieruchomości lub ich części, o ile nie zostały oddane w zarząd, posiadanie zależne, posiadanie samoistne i użytkowanie wieczyste;
 4. Gruntów zajętych na cmentarze oraz budynków znajdujących się na tych gruntach, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§ 2.

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym, a w przypadku osób prawnych złożenie załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającego dane do zwolnienia podatkowego.
 2. Oświadczenie, w którym mowa w ust. 1 podatnik winien złożyć wraz z żądanymi przez organ podatkowy dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w oświadczeniu w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.
 3. Osoby prawne składają załączniki z danymi o zwolnieniu podatkowym w terminie składania deklaracji na podatek od nieruchomości przewidzianym w przepisach prawa podatkowego lub w momencie składania deklaracji podatkowej w związku z wystąpieniem zdarzenia uprawniającego do uzyskania zwolnienia.
 4. Podatnik, u którego prawo do zwolnienia następuje po terminie określonym w ust. 2 może skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia. Zwolnienie w tym przypadku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wyżej wymienione oświadczenie.
 5. Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia faktu wygaśnięcia uprawnienia do zwolnienia podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminach określonych w niniejszym paragrafie powoduje utratę możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym.

§ 3.

 1. Jeżeli podatnik nie spełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5, traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zwrotu udzielonego zwolnienia wraz z odsetkami – w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – liczonymi od dnia, który był terminem płatności podatku.
 2. Wszystkie zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale mają charakter roczny i są udzielane na konkretny rok podatkowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/488/09 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ma uprawnienie do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. 
W związku z powyższym proponuje się następujące rozwiązania:

 1. zwolnić z opodatkowania budynki lub ich części zajęte na działalność określoną w Rozdziale 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, a zatem budynki lub ich części zajęte na prowadzenie usług opiekuńczych.
 2. zwolnić z opodatkowania nieruchomości lub ich części zajęte na działalność określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli na działalność organizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
 3. zwolnić z opodatkowania działalność określoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.06.1997 o bibliotekach.
 4. zwolnić powierzchnie gminnych nieruchomości lub ich części, o ile nie zostały one oddane w posiadanie zależne, samoistne i użytkowanie wieczyste.

Należy wskazać, iż powyższy projekt uchwały różni się od uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2009 roku ws. zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego. Wyłączono z powyższego projektu zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe i podmiotowe.
Uczyniono to w związku z uwagami zawartymi w Wystąpieniu Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie z dnia 1 lipca 2011 roku, w którym zwrócono uwagę na naruszenie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez dotychczasowe zapisy w Uchwale ws. zwolnień.
Najwyższa Izba Kontroli w przedmiotowym wystąpieniu zawnioskowała o przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie stosownej uchwały ws. zwolnień podatkowych po wyeliminowaniu niedozwolonych zwolnień podmiotowych z podatku od nieruchomości.
Powyższe stanowisko potwierdzają liczne wyroki w ostatnich dwóch latach sądów administracyjnych: Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25.02.2010 roku (ISA/Go 25/10), Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30.06.2010 roku (ISA/Go 472/10), Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2.03.2011 roku (ISA Go 1333/10), Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22.03.2011 roku (I SA/GL 109/11), Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11.05.2011 roku (I SA/Bd 140/11) oraz Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16.06.2011 roku (I SA/Po 341/11).
Powyższe wyroki jednoznacznie wskazują, iż nie można stosować zwolnień podmiotowych w uchwałach Rady Miejskiej.
W związku z powyższym proponuje się uchwalić zwolnienia, które są zgodne z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sporządził:
Krystian Kosiński

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1463770 bajtów]
UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.- Publokacja Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 16 stycznia 2012 r. poz. 43 [334476 bajtów]