Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/118/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR XIII/118/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r.

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  w Gminie Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), Obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach   i opłatach lokalnych  roku 2012 (M.P. Nr  95 poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 962)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środka transportowego w wysokości:

 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   420 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 760 zł
  3. powyżej 9 ton do 12 ton 800 zł
 2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Od ciągników siodłowych, balastowych przystosowane do używania łącznie    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 430 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 760 zł
  3. powyżej 9 ton do 12 ton 950 zł
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 340 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy , o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 7. Od autobusu oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób:
  1. do 30 miejsc do siedzenia włącznie: 570 zł
  2. od 31 miejsc do 40 miejsc do siedzenia włącznie:   660 zł
  3. powyżej 40 miejsc do siedzenia:   950 zł
§ 2 . Traci moc Uchwała Nr XXVII/372/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale Nr XVI/139/07 z dnia 29 listopada 2007 roku i w Uchwale Nr XLV/487/09 z dnia 12 listopada 2009 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. §4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż Rada Miejska określa stawki podatku od środków transportowych zachowując jednocześnie zasady wskazane w niniejszym przepisie.
Obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 roku Minister Finansów ogłosił górne stawki podatku. Powyższe stawki od roku 2005 wzrosły o 21,9%.
Ponadto Obwieszczeniem z dnia 19 października 2011 Minister Finansów określił minimalne stawki, zgodnie z dyspozycją art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Powyższe stawki zostały przeliczone zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany EURO i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Kurs EURO ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2011 roku (3.10.2011) wyniósł 4,3815, a zatem wzrósł o 11,29% w stosunku do kursu EURO z 1.10.2010 roku, który wynosił 3,9370 zł.
W związku z powyższym Minister Finansów ogłosił dnia 19 października 2011 roku stawki minimalne podatku od środków transportowych.
Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 roku określała stawki w załącznikach 1-3 w wysokości stawek minimalnych ogłoszonych w październiku 2009 roku. Stosowane były one również w roku 2011 z uwagi na brak konieczności ich zmiany.
W związku z tym, iż powyższe stawki minimalne ogłoszone 19 października 2011 roku są wyższe aniżeli stawki określone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2009 roku konieczne staje się określenie nowych wyższych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 w zakresie załączników Nr 1-3.
Równocześnie proponuję się podwyższyć średnio o 5,5 % pozostałe stawki podatku od środków transportowych, zwłaszcza, iż nie były one waloryzowane co roku a od roku 2005 były niezmieniane. Należy wskazać jak wcześniej wspomniano stawki maksymalne wzrosły od roku 2005 o 21,9% .
Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2012 wyniosą 307.000 zł. Natomiast prognozowane wpływy z podatku w roku 2011 wyniosą 280.000 zł.
W latach 2007-2011 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wyniosły 1.998.122 zł. Dochody zaś wyniosły 1.667.000 zł.

Sporządził
Krystian Kosiński