Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/117/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XIII/117/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95 poz. 961)  uchwala się, co następuje:

§ 1 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino:

 1. Od gruntów:
  1. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni
  2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60 zł od 1 ha powierzchni
  3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
   1. w administracyjnych granicach miasta – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
   2. na obszarze wiejskim – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,55 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
   1. w administracyjnych granicach miasta – 6,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
   2. na terenach wiejskich – 2,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
 3. Od budowli związanych z działalnością gospodarczą:
  1. związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
  2. pozostałe – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/489/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż Rada Miejska ma kompetencje do uchwalania stawek podatków lokalnych. Art. 5 ust. 1 sankcjonuje to uprawnienie przy ustalania stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze danej gminy. Ponadto przepisy prawa dają możliwość ich różnicowania w określonych przypadkach m.in. ze względu na lokalizację.
Proponowany projekt uchwały podatkowej likwiduje podział gminy na strefy podatkowe przedmioty opodatkowania związane z działalnością gospodarczą. Powyższy podział wprowadzono w celu szybszego wzrostu podmiotów inwestujących na terenach wiejskich. Poza powyższym podziałem również należy wskazać uchwały o pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej. Niestety powyższe udogodnienia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Pośrednio przyczyniła się do tego recesja gospodarcza na rynkach światowych i europejskich oraz rosnące koszty działalności gospodarczej, w tym podatkowe ze strony państwa. Gmina Gryfino w latach 2004-2011 tworzyła stabilne warunki podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego dla przedsiębiorców.
Proponowana uchwała wprowadza zatem jednolite stawki opodatkowania dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich i na terenie miasta.
Podwyżka podatków nie będzie stanowiła istotnych kłopotów ekonomicznych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą jak i tych, którzy nie prowadzą takiej działalności.
Jako przykład, iż w przypadku budynku związanego z działalnością gospodarczą dla podmiotu, który posiada budynek o powierzchni użytkowej równej 100 m2 różnica w opodatkowaniu wyniesie od 200 zł do 250 zł w skali roku. Dla posiadaczy gruntów związanych z działalnością gospodarczą o powierzchni 300 m2 podwyżka wyniesie od 45 zł do 60 zł w skali roku.
Natomiast w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej dla mieszkańców bloków podwyżka ta wyniesie: dla mieszkań o powierzchni użytkowej 55 m2 i gruntach pozostałych o powierzchni 60 m2 podwyżka wyniesie 11,75 zł w skali roku. Dla osób, które zamieszkują na wsi dla mieszkania o powierzchni 100 m2 i gruntach pozostałych na wsi o wielkości 600 m2 i budynkach pozostałych o powierzchni użytkowej 100 m2 podwyżka wyniesie 105 zł w skali roku. Powyższe obciążenia są rozłożone na 4 raty kwartalne, a więc w skali raty obciążenie zwiększy się w przypadku mieszkańca bloków o 3 zł, zaś na terenach wiejskich w przypadku powierzchni wskazanych w przykładzie o 26 zł.
Należy jednak zaznaczyć, iż w znacznej większości podatnicy na terenach wiejskich nie uiszczają podatku za budynki pozostałe, gdyż posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego. W dużej części grunty na terenach wiejskich posiadają tzw. mieszaną klasyfikację gruntów, dzięki której mogą one być opodatkowane wyłącznie podatkiem rolnym a nie podatkiem od nieruchomości.
Do powyższego uzasadnienia załączone zostaje zestawienie porównawcze dotyczące stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską obowiązujących w latach 2008-2011 oraz proponowanych na rok 2012 i stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. Należy zauważyć, iż w Gminie Gryfino te stawki są znacznie niższe niż wskazane przez Ministerstwo Finansów. Skutki podatkowe takich obniżeń są znaczące. W latach 2008-2010 wyniosły 15.381.390 zł.
Stosując niższe stawki podatku od nieruchomości szacunkowo skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosą 4.726.354 zł.
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości po uwzględnieniu powyższych stawek prognozowane są na poziomie 30.252.716 zł.

Sporządził:
Krystian Kosiński