Sesja nr XIII

UCHWAŁA XIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

UCHWAŁA XIII/116/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,  Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić stawkę procentową opłaty adiacenckiej, dla nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,  w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/341/04 z dnia 9 września  2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele lub użytkownicy wieczyści, którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych, są zobowiązani do wnoszenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Opłata ta może być ustalana przez burmistrza, każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Wysokość opłaty adiacenckiej nie może być większa jak 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Od 19 października 2004 r. na terenie Miasta i Gminy Gryfino obowiązuje stawka procentowa opłaty adiacenckiej w wysokości 15% różnicy między wartością, jaka nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Z analizy postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich w latach 2004 - 2011 wynika, że wpływy z opłat w dużej części (przy obowiązującej stawce) nie równoważą kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, co czyni nieopłacalnym prowadzenie postępowania w tej sprawie.
W chwili obecnej Gmina Gryfino w dużej części z pieniędzy pochodzących z budżetu, dokonuje zbrojenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej, między innymi przeprowadzana jest duża inwestycja związana z uzbrojeniem „Regionalnego Parku Przemysłowego” w Gardnie.
Biorąc pod uwagę obecnie obowiązującą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej oraz dane z wykonanych analiz z lat wcześniejszych, może się okazać, że koszty operatów szacunkowych w dalszym ciągu będą przewyższać wysokość opłaty adiacenckiej. Takie zjawisko spowoduje, że Gmina nie będzie naliczać opłat adiacenckich, jednak będzie ponosić koszty uzbrojenia terenów. Korzyść z takiej sytuacji będą czerpać wyłącznie właściciele nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
Wobec powyższego, oraz ze względu na wyżej wymienione okoliczności, ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 50% jest zasadne.

Sporządziła:
Żaneta Snoch