Sesja nr XIII

UCHWAŁA NR XIII/119/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/119/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969,: Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz.U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U. z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; Dz.U. z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz.U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458, Dz.U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19 października 2011roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P.Nr 95 poz.969)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 45 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVI/621/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2011.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 19 października 2011 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wynosiła 74,18 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W latach 2008-2011 w Gminie Gryfino obowiązywała stawka podatku rolnego, która wynosiła 30 zł.

Jednakże w ciągu ostatnich trzech lat średnia cena skupu żyta rosła

Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 247 %. Oznaczałoby to wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponuje się podjęcie uchwały, która ustalałaby cenę skupu żyta obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 45 zł za dt.

Przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały należy również wskazać jak kształtowały się ceny żyta określane przez Rade Miejską w Gryfinie  w stosunku do średniej ceny skupu żyta wykazywanej przez Główny Urząd Statystyczny. Poniższa tabela prezentuje analizę tych wielkości w latach 2005-2011.

Rok Średnia cena skupu żyta wskazywana przez GUS do obliczania podatku Cena żyta ustalana przez Radę Miejską w Gryfinie Wielkość ceny żyta w uchwale do średniej ceny skupu żyta
2005 37,67 zł 27,88 zł 74%
2006 27,88 zł 27,88 zł 100%
2007 35,52 zł 30,00 zł 84,4%
2008 58,90 zł 30,00 zł 50,9%
2009 55,80 zł 30,00 zł 53,8%
2010 34,10 zł 30,00 zł 88,0%
2011 37,64 zł 30,00 zł 79,7%
2012 74,18 zł 45,00 zł 60,7%

Średnia cena skupu żyta ogłaszana przez GUS dla obliczania podatku rolnego na lata 2005-2011 wynosiła 41,07 zł, zaś cena gminna wynosiła 29,39 zł i stanowiła 71,6% ceny ogłaszanej przez GUS.

Zasadne jest zatem doprowadzenie do średniej wysokości ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego w Gminie Gryfino. W związku z powyższym proponuje się przyjęcie stawki 45 zł za dt.

Wyszczególnienie Wg proponowanej w uchwale ceny skupu żyta Wg ogłoszenia Prezesa GUS z 19.10.2009  roku
Cena skupu żyta 45,00 zł/1 dt 74,18 zł/1 dt
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fiz. 225,00 zł 370,90 zł
Użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha fiz. Lub przeliczeniowego 112,50 zł 185,45 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 ha x 5 dt

Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 ha x 2,5 dt

SYMULACJA WPŁYWÓW ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA (bez ulg i zwolnień)

  PODSTAWA OPODATKOWANIA WPŁYWY WG PROPONOWANEJ STAWKI WPŁYWY WG ŚREDNIEJ CENY OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA GUS
Użytki rolne poniżej 1 ha 269,4384 ha 60.623,64 zł 99.934,70 zł
Gospodarstwa rolne 12.039,5674 ha 1.354.451,33zł 2.232.737,77 zł
    1.415.074,97 zł 2.332.672,47 zł

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta z ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS do ceny proponowanej w projekcie uchwały wynoszą 917.897,50 zł. Należy nadmienić, iż prognozowane wpływy na rok 2011 wynieść mogą 943.800 zł

Sporządził:
Krystian Kosiński