Sesja nr XIV

UCHWAŁA NR XIV/131/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR  XIV/131/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  5 grudnia  2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  12.896 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
0830 Wpływy z usług 5.000
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 7.896
801     Oświata i wychowanie 7.896
80101   Szkoły podstawowe 7.896
0970 Wpływy z różnych dochodów 7.896
OGÓŁEM 12.896

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  14.118.492 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.118.492
150     Przetwórstwo przemysłowe 10.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 10.000.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10.000.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 4.118.492
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.118.492
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.118.492
OGÓŁEM 14.118.492

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  216.746 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 167.800
600     Transport i łączność 160.000
60016   Drogi publiczne gminne 160.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800
92195   Pozostała działalność 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 6.650
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.650
85401   Świetlice szkolne 6.650
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 150
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 30.400
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30.400
85401   Świetlice szkolne 30.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 700
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 7.896
801     Oświata i wychowanie 7.896
80101   Szkoły podstawowe 7.896
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.978
4300 Zakup usług pozostałych 4.918
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.000
851     Ochrona zdrowia 4.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000
OGÓŁEM 216.746

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 15.203.850 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.162.800
150      Przetwórstwo przemysłowe 15.000.000
 15011    Rozwój przedsiębiorczości 15.000.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000.000
600     Transport i łączność 162.000
60016   Drogi publiczne gminne 162.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000
630     Turystyka 800
63095   Pozostała działalność 800
4270 Zakup usług remontowych 800
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.000
851     Ochrona zdrowia 4.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 30.400
801     Oświata i wychowanie 30.400
80101   Szkoły podstawowe 30.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.400
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 6.650
801     Oświata i wychowanie 6.650
80101   Szkoły podstawowe 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.650
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.650
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
OGÓŁEM 15.203.850

§ 5.

 1. Zwiększa się rozchody na 2011 rok o kwotę 1.142.100 zł.
 2. Rozchody budżetu na 2011 rok ulegają zwiększeniu i wynoszą 5.942.100 zł.

§ 6.

 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie  881.508 zł zmniejszy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 27.000.000 zł.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia   24 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 150

 • 10.000.000/15.000.000 zł – zmniejszenia planu dochodów (10.000.000 zł) oraz wydatków (15.000.000 zł), dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku ze zmiana okresu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Gryfinie”. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012.

Dział 600, 900

 • 162.000 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na modernizację dróg gminnych (160.000 zł) i zakup słupów ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego m. Żórawki (2.000 zł). Środki na modernizację dróg przesuwa się z zadania pn „Projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie”.

Dział 630, 921

 • 800 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w obrębie funduszu sołeckiego  m. Radziszewo.

Dział 700

 • 4.118.492 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku z brakiem możliwości sprzedaży zaplanowanych działek (działki nr 163/5, 163/6, 163/9  (była betoniarnia) oraz część działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w Steklnie).

Dział 750

 • 5.000 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z przekazaniem środków przez PGE ZEDO S.A. na pokrycie kosztów związanych z organizacją jubileuszu 25- lecia działalności orkiestry dętej działającej przy elektrowni. Przygotowanie jubileuszu zlecono Zespołowi Szkół w Gryfinie.

Dział 801

 • 7.896 zł – zwiększenia planu dochodów oraz wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku otrzymaniem środków finansowych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
 • 30.400 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   i pochodne w świetlicy szkolnej.
 • 6.650 zł – zmiany planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Żabnicy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy szkolnej.

Dział 851

 • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizacje porozumienia w sprawie objęcia przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwienia.

Zmiana planu rozchodów na 2011 rok z tytułu zaciągniętych kredytów jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę rat nowych kredytów, nieuwzględnionych w momencie tworzenia projektu budżetu na 2011 rok.