Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/132/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XV/132/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia  2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  3.298.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.232.600
150     Przetwórstwo przemysłowe 235.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 235.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 235.000
600     Transport i łączność 6.000
60095   Pozostała działalność 6.000
0690 Wpływy z różnych opłat 5.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 165.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000
0920 Pozostałe odsetki 30.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 16.000
70095   Pozostała działalność 77.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 12.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32.000
75416   Straż miejska 32.000
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 30.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 969.600
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 82.600
0360 Podatek od spadków i darowizn 80.000
0690 Wpływy z różnych opłat 2.600
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 17.000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15.000
0690 Wpływy z różnych opłat 1.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000
75621   Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 800.000
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 800.000
758     Różne rozliczenia 120.000
75814   Różne rozliczenia finansowe 120.000
0920 Pozostałe odsetki 120.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.705.000
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.700.000
0690 Wpływy z różnych opłat 1.700.000
90020   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5.000
0400 Wpływy z opłaty produktowej 5.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 59.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.000
90095   Pozostała działalność 28.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 27.000
0920 Pozostałe odsetki 1.000
926     Kultura fizyczna i sport 31.000
92601   Obiekty sportowe 25.000
0830 Wpływy z usług 10.000
0920 Pozostałe odsetki 7.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 8.000
92695   Pozostała działalność 6.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.900
852     Pomoc społeczna 6.900
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6.900
0920 Pozostałe odsetki 6.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 900
OGÓŁEM 3.298.500

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  10.218.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.218.500
630     Turystyka 2.920.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.800.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.800.000
63095   Pozostała działalność 120.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.298.500
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.298.500
0310 Podatek od nieruchomości 3.298.500
801     Oświata i wychowanie 1.000.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000.000
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.000.000
OGÓŁEM 10.218.500

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  2.230.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

2.230.000
600     Transport i łączność 720.000
60016   Drogi publiczne gminne 720.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720.000
630     Turystyka 1.510.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1510.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310.000
OGÓŁEM 2.230.000

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 14.642.100 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.642.100
630     Turystyka 6.040.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.800.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.800.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000.000
63095   Pozostała działalność 240.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.132.100
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 732.100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 732.100
70095   Pozostała działalność 400.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000
710     Działalność usługowa 200.000
71035   Cmentarze 200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
801     Oświata i wychowanie 1.200.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000
80120   Licea ogólnokształcące 200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.870.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.870.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.720.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000
OGÓŁEM 14.642.100

§ 5.

 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie  5.492.100 zł zmniejszy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 21.507.900 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z weryfikacja i analizą realizacji planu dochodów oraz zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji i tak:

 1. Urząd Miasta i Gminy:
  • zwiększenia dochodów:
   • Dział 150  - 235.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody związku z wycinką drzew na terenie parku   w Gardnie.
   • Dział 600 -  6.000 zł – dochody z tyt. wpływów z różnych dochodów i opłat.
   • Dział 754 - 32.000 zł – dochody z tyt. mandatów i innych dochodów uzyskanych przez straż miejską.
   • Dział 700 – 165.000 zł – uzyskano dodatkowe dochody w gospodarce gruntami i nieruchomościami  (opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste, odsetki, i inne dochody) oraz w pozostałej działalności   w gospodarce mieszkaniowej (wpływy z najmu i dzierżawy oraz inne dochody).
   • Dział 756 – 969.600 zł - dochody z tytułu podatków, odsetek, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i innych opłat.
   • Dział 758 – odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
   • Dział 900 – 1.705.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.
  • zmniejszenia dochodów:
   • Dział 630  - 2.920.000 zł – dotacje celowe uzyskane w ramach programów unijnych na dofinansowanie opracowania koncepcji projektu budowy ścieżek rowerowych i na dofinansowanie budowy nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej.
   • Dział 756 – 3.298.500 zł – podatek od nieruchomości osób prawnych.
   • Dział 801 – 1.000.000 zł – dotacja z powiatu na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.
   • Dział 900 – 3.000.000 zł - dotacja celowa uzyskane w ramach programów unijnych na budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino.              
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie:
  • Dział 900 – 28.000 zł – wpływy z różnych dochodów i odsetki.
  • Dział 926 – 31.000 zł – wpływy z usług i różnych dochodów oraz odsetki.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie:
  • Dział 852 – 6.900 zł – uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odsetek i inne wpływy.

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju    i Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie inwestycji. Zwiększa się plan    na „Budowę drogi Jana Pawła II w Gryfinie – poprawa infrastruktury drogowej” - uzupełnienie środków jest niezbędne ze względu na otrzymanie niższej dotacji z budżetu państwa - a zmniejszeniu ulegają środki na „Budowę i przebudowę kanalizacji w Aglomeracji Gryfino”.

Pozostałe zmniejszenia wydatków są konieczne z uwagi na powyższe zmniejszenia dochodów oraz wynikają z faktycznego zaangażowania środków na realizację zadań.