Sesja nr XV

UCHWAŁA Nr XV/134/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.

 

UCHWAŁA Nr XV/134/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 129.928.083 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 100.808.083 zł,
 2. dochody majątkowe - 29.120.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 150.572.921 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 100.808.083 zł,
 2. wydatki majątkowe - 49.764.838 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 20.644.838 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 20.644.838 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 28.174.479 zł,
 2. rozchody - 7.529.641 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 511.000 zł,
 2. celowe w kwocie - 240.000 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 240.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 444.718 zł,
z tego: w ramach funduszu sołeckiego - 444.718 zł,

§ 8. 

 1. Ustala się dochody w kwocie - 550.000 zł,
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie - 524.800 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie - 32.400 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 

 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych
  (Załącznik Nr 8) kwotach:
  1. przychody - 9.123.643 zł,
  2. koszty - 9.240.027 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 20.644.838 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 7.529.641 zł,
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 18.700.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do wysokości kwot określonych w § 10.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 5.109.350 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 35.000 zł,
 2. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2.723.232 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1.  na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2.  majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.gryfino.pl.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn