Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/133/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025.

UCHWAŁA NR XV/133/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025.

Na podstawie art.229, art. 230 ust. 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025 i nadaje jej nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wprowadzonych zmian wartości przyjętych  w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Gryfino w latach 2011-2025 i nadaje im nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn