Sesja nr XV

UCHWAŁA NR XV/142/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XV/142/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475;Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969; Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz.U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U. z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; Dz.U. z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz.U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458, Dz.U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682; Dz.U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; Dz.U. z 2006 roku Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; Dz.U. z 2008 roku Nr 116 poz. 730; Dz.U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458; z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

  1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zawarty w załączniku Nr 1 (PDF , DOC) do niniejszej uchwały;
  2. Deklaracji na podatek od nieruchomości zawarty w załączniku Nr 2 (PDF , DOC) do niniejszej uchwały;
  3. Deklaracji na podatek rolny zawarty w załączniku Nr 3 (PDF , DOC) do niniejszej uchwały;
  4. Deklaracji na podatek leśny zawarty w załączniku Nr 4 (PDF , DOC) do niniejszej uchwały.
  5. Dane o nieruchomościach oznaczone jako załączniki ZN 1/A (PDF , DOC) , ZR 1/A (PDF , DOC)   i ZL 1/A (PDF , DOC) .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Rada gminy określa wzory formularzy deklaracji i informacji na poszczególne podatki pobierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W związku z podjęciem dnia 24 listopada 2011 roku uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która zmienia zasady opodatkowania nieruchomości w Gminie Gryfino poprzez zniesienie podziału na strefy podatkowe dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą konieczne stało się określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
Jednocześnie wskutek uregulowań prawnych, które weszły w życie w roku 2011 i wchodzą w życie w roku 2012 konieczna stała się zmiana uchwały z grudnia 2009 roku. Należy wskazać w tym miejscu ustawę z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171 poz. 1016). Wprowadza ona pojęcie Identyfikatora Podatkowego, którym jest albo NIP albo PESEL. W związku z tym nie wszyscy podatnicy muszą przy składaniu informacji lub deklaracji posługiwać się NIP. Identyfikatorem PESEL są zobowiązani legitymować się odoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zaś inne podmioty są zobowiązane do używania NIP.
Ponadto w deklaracji na podatek od nieruchomości wskazano nowy termin składania wymienionych deklaracji przez osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Wynika to ze zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonej ustawą z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232 poz. 1378).
W związku z powyższym należało zmienić także wzory deklaracji i informacji podatkowych, by dostosować je do nowych wymogów prawnych.
Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:
Krystian Kosiński