Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/161/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”.

UCHWAŁA NR XVIII/161/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”, zwany dalej "Programem", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o bezdomnych zwierzętach rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

§ 2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt, przebywających w granicach administracyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Program obejmuje:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.

§ 4. Celem wprowadzenia Programu jest:

 1. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
 2. poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino
 3. zmniejszenie liczby trafiających do schronisk bezdomnych zwierząt

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/47/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada Gminy mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. W ubiegłych latach Gmina Gryfino realizowała przepisy uchwały nr IV/47/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino.
Program w swoich założeniach ma się przyczynić do ograniczenia bezdomności zwierząt i niekontrolowanego ich rozmnażania. Uwzględnia podjęcie współpracy z organizacjami bądź osobami społecznie zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami. Również wskazuje środki finansowe przewidziane w budżecie na ten cel w roku 2012.

Sporządziła:
Janina Major