Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/162/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

UCHWAŁA NR XVIII/162/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 997, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 Nr 157, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz.  679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się ceny biletów jednorazowych i miesięcznych obowiązujących w komunikacji lokalnej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach linii nr 1, 1A, 1B, 2, 2A i 3.

§2. Wykaz cen biletów jednorazowych nabywanych bezpośrednio u przewoźnika w pojazdach, którymi realizowana jest komunikacja określona w §1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz cen biletów jednorazowych nabywanych w przedsprzedaży w punktach dystrybucyjnych zlokalizowanych na trasie linii komunikacyjnych określonych w §1 oraz w kasach biletowych przewoźnika zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykaz cen biletów miesięcznych nabywanych w przedsprzedaży w kasach biletowych przewoźnika zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

  1. Uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w ramach ulg ustawowych określają odrębne przepisy.
  2. Uprawnienia pasażerów do innych ulgowych przejazdów uwzględnianych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. w komunikacji określonej w §1 wraz ze wskazaniem odpowiednich ulg określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§7. Traci moc uchwała nr XVII/153/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2007 r.  w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z tym że przepis pkt 1a) Załącznika Nr 4 do Uchwały wchodzi w życie 01.01.2013r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy.
Dotychczasowa uchwała ustalająca ceny biletów na trasie Dolna Odra – Szczecin obowiązuje od 22 lutego 2008 r. Oznacza to, że ustalone w niej ceny pozostają na niezmienionym poziomie od ponad 4 lat. Ceny biletów nie były zmieniane pomimo wzrostu kosztów materiałów eksploatacyjnych, kosztów utrzymania taboru, a przede wszystkim – gwałtownego i nieprzewidzianego wzrostu cen paliw. W okresie 2 lat od momentu zawarcia z Przedsiębiorstwem umowy na wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Gryfino oraz na trasie Dolna Odra – Szczecin w okresie 2010-2012 r., tj. od 15 stycznia 2010 r. do 18 stycznia 2012 r., cena oleju napędowego wzrosła o 48,59% (z 3,91 zł/l do 5,81 zł/l).
Dnia 29 lutego 2012 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem, uzupełnionym 9 marca 2012 r., o podwyższenie cen biletów komunikacji realizowanej na trasie Dolna Odra – Szczecin średnio o 15,85% zgodnie z załączonymi do wniosku tabelami, wskazując, że udział kosztów paliwa wynosi w całkowitych kosztach funkcjonowania Przedsiębiorstwa ok. 33%. Postulowana podwyżka cen biletów jest niezbędna do kontynuowania komunikacji na wspomnianej trasie.

Sporządził:
Mariusz Tarka

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [2085735 bajtów]