Sesja nr XVIII

UCHWAŁA NR XVIII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVIII/157/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 marca 2012 r.


w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się wysokość bonifikat, które zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, jeżeli są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych:
    • budynkiem mieszkalnym wraz z innymi budynkami związanymi z funkcją mieszkaniową (garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, szopy, wiaty itp.) zgłoszonymi do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego lub ujawnionymi w księdze wieczystej;
    • budynkami wielomieszkaniowymi w których udział w gruncie związany z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych jest wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
  2. Przy ubieganiu się o bonifikatę, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia, że nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz przedłożyć dowody na tę okoliczność:
    • dokument potwierdzający zgłoszenie do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w przypadku nie ujawnienia budynku w księdze wieczystej
    • aktualny odpis z księgi wieczystej jeżeli budynek został ujawniony

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoby fizyczne  i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia tego prawa w prawo własności.
Według art. 4 ust. 2 cyt. ustawy osoba, na rzecz której dokonuje się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jest obowiązana do uiszczenia opłaty z tego tytułu. Opłata ta na wniosek użytkownika wieczystego rozkładana jest na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Przepisy przewidują również (art. 4 ust. 7 pkt. 2), że organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie na podstawie stosownej  w tej sprawie uchwały rady.
Uzyskane z przekształcenia środki finansowe zwiększą dochody Gminy  w roku 2012.

Sporządziła:
Żaneta Snoch