Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/177/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

UCHWAŁA NR XX/177/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012r.


w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z Uchwałą Nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032 – AKTUALIZACJA I” Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Powyższy „Regulamin” określa zasady udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gryfino na lata 2009-2032. Pomoc ta polegać będzie na sfinansowaniu działań z zakresu demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami (wspólnoty mieszkaniowe). Gmina Gryfino zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zawrze umowę z przedsiębiorcą, który zajmować się będzie demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, w zależności od treści złożonego wniosku przez wnioskodawcę. Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości, których wniosek został przyjęty do realizacji, należeć będzie odpowiednie przygotowanie nieruchomości oraz wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru, według obowiązujących zasad.

Sporządziła:
Janina Major