Sesja nr XX

UCHWAŁA NR XX/176/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”.

UCHWAŁA NR XX/176/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.


zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca  2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku” wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.
  2. w załączniku do uchwały:
    1. w rozdziale II ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Gmina Gryfino zawarła porozumienie  z Panem Leszkiem Jaremczukiem prowadzącym gospodarstwo rolne w Wełtyniu przy ul. 1 Maja 3 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Rada Miejska w Gryfinie otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego nr NK-4.4130.103.2012.AB z dnia 02.04.2012 r. w odniesieniu do uchwały nr XVIII/161/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku”.
W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie wyraziła wolę podjęcia działań zmierzających do dostosowania ww. uchwały do przepisów powszechnie obowiązującego prawa poprzez wyeliminowanie naruszeń wymienionych w zawiadomieniu.

Sporządziła:
Janina Major