Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/189/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXII/189/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 czerwca 2012r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901, ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Zmiana dotyczy terenów o łącznej powierzchni 12,8884 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: G2-51.ZC. o powierzchni 12,118 ha, położonego w obrębie nr 2 miasta Gryfino, przy ulicy Pomorskiej; G2-51.MN.1 o powierzchni 0,0672 ha; G2-51.U.5 o powierzchni 0,0984 ha.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3.
Rada Miejska w Gryfinie w dniu 28 kwietnia 2005r. podjęła uchwałę Nr XXXV/458/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.
Ustalenia ww. planu obowiązują do dnia 01 sierpnia 2005r.
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3, dotyczy terenu oznaczonego symbolem G2-51.ZC, położonego w obr. nr 2 miasta Gryfino, przeznaczonego na cmentarz komunalny a podyktowana jest potrzebą wyznaczenia w planie większej powierzchni terenu z przeznaczeniem dla lokalizacji grobów.
W granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem G2-51.ZC znajduje się istniejący cmentarz komunalny przy ul. Pomorskiej.
W obszarze przewidzianym w dotychczasowym planie na cmentarz, na rysunku planu zaznaczona została nieprzekraczalna granica lokalizacji grobów w odległości 50,0 m od granic terenów sąsiadujących z terenami istniejących zabudowań.
W ten sposób utworzona została strefa sanitarna, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r., w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315).
Wskazany powyżej przepis rozporządzenia odnosi się do określenia terenu, jaki pod względem sanitarnym jest odpowiedni na lokalizację cmentarza. Natomiast warunki zawarte w przepisie § 3 ust. 1, zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia nie odnoszą się do cmentarzy już istniejących, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, a powiatowy inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystaniu z tego cmentarza.
Dotychczasowe ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez wyznaczoną nieprzekraczalną linię lokalizacji grobów, ograniczają możliwości korzystania z terenu przeznaczonego na cmentarz.
W celu umożliwienia korzystania z terenu cmentarza bez ww. ograniczeń od strony południowo-wschodniej cmentarza, niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, polegająca na likwidacji, w tej części cmentarza, wyznaczonej nieprzekraczalnej granicy lokalizacji grobów.

Sporządziła:
Barbara Szczepaniak