Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/195/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca  2012 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  40.658 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.658
758     Różne rozliczenia 40.658
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40.658
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40.658
OGÓŁEM 40.658

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  1.107.128 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.107.128
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 807.128
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 807.128
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 807.128
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
90002   Gospodarka odpadami 300.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 300.000
OGÓŁEM 1.107.128

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 407.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gardnie 4.600
801     Oświata i wychowanie 4.600
80101   Szkoły podstawowe 4.100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.100
80110   Gimnazjum 500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.800
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.800
85401   Świetlice szkolne 2.800
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 50.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80104   Przedszkola 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 350.000
801     Oświata i wychowanie 350.000
80101   Szkoły podstawowe 250.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000
80104   Przedszkola 100.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000
OGÓŁEM 407.400

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 797.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gardnie 4.600
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.600
85401   Świetlice szkolne 4.600
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.800
801     Oświata i wychowanie 2.800
80101   Szkoły podstawowe 2.800
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800
Urząd Miasta Gminy w Gryfinie 790.000
600     Transport i łączność 340.000
60016   Drogi publiczne gminne 340.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.000
90002   Gospodarka odpadami 450.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000
OGÓŁEM 797.400

§ 5.

  1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie  676.470 zł zwiększy deficyt budżetu.
  2. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi 21.321.308 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 676.470 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 600

  • 340.000 zł – zmniejszenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmniejsza się wartość zadania „Projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie”  z uwagi na wystąpienie właściciela nieruchomości zlokalizowanej przy tej ulicy  o czasowe wstrzymanie prac.

Dział 756

  • 807.128 zł - zmniejszenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, informującym o zmniejszeniu planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758

  • 40.658 zł - zwiększenia planu dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459, informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej.

Dział 801, 854

  • 4.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie planu pomiędzy działami).
  • 2.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przesunięcie planu pomiędzy działami).
  • 400.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na modernizację łazienek w SP Nr 1 (200.000 zł), modernizacja pokrycia dachowego w SP Nr 4 (50.000 zł) oraz dostosowanie obiektów przedszkolnych do wymogów ppoż. zgodnie z wymogami Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej w Gryfinie (150.000 zł).

Dział 900

  • 300.000/450.000 zł – zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Strategii, Rozwoju  i Inwestycji. Zmniejsza się wartość zadania „Budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki”  w związku z informacją o aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w którym nie przewiduje się dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód”. 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz