Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/188/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

UCHWAŁA NR XXII/188/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 czerwca 2012 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2012

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128;  Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149,poz. 887; Nr 217, poz. 1281) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 zmiany Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551;  Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622;  Nr 149, poz. 887 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473; zmiany z 2007r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2012r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego przez radę gminy.

Sporządziła:
Ewa Urbańska