Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/199/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej

UCHWAŁA NR XXII/199/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej

Na podstawie art.7, ust.1, pkt 6 i 6a, art.8, ust.2a, art.10, ust. 1, art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567), oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz.814, Nr 234, poz. 1385), uchwala się co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku służącego realizacji zadań statutowych Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2012 r.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie modernizacji i przebudowy budynku po Straży Granicznej na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie.
Przewidywane łączne koszty inwestycji to ponad 2,7 mln zł.
Gmina Gryfino udzieliła w 2010 r. dofinansowania na opracowanie projektu i na ww. zadanie w wys. 100.000 zł.

Wg dokumentacji dostarczonej przez PSOUU – Koło w Gryfinie koszty w kosztorysach inwestorskich przedstawiają się następująco:

 • 1.327.856,50 zł – k. budowlany – poddasze, konstrukcja windy i zagospodarowanie terenu wraz z dociepleniem budynku,
 •    518.125,47 zł – k. budowlany – piwnica,
 •    391.859,39 zł – k. budowlany – parter,
 •    246.513,57 zł – dostosowanie obiektu do potrzeb DCA, WTZ, ŚDS – branża sanitarna - etap I,
 •      56.725.58 zł – dostosowanie obiektu do potrzeb DCA, WTZ, ŚDS – branża sanitarna - etap II,
 •      54.283,38 zł – dostosowanie obiektu do potrzeb DCA, WTZ, ŚDS – branża sanitarna - etap III,
 •      67.941,89 zł – instalacje wnętrzowe elektryczne i teletechniczne – parter,
 •      53.075,48 zł – instalacje wnętrzowe elektryczne i teletechniczne – piwnica,
 •      57.508,84 zł – instalacje wnętrzowe elektryczne i teletechniczne – piętro.

Ponadto PSOUU – Koło w Gryfinie poniosło od 2010 r. do chwili obecnej koszty w wysokości 247.887,33 zł, z tego w:

 • 2010 r. – 100.820,14 zł (100.000 zł wkład gminy) – projekty budowlane, ekspertyzy, mapy, roboty rozbiórkowe,
 • 2011 r. – 89.770.75 zł – roboty rozbiórkowe, nadzór, roboty remontowe, materiały na remont dachu,
 • 2012 r. – 57.296,44 zł – modernizacja i remont stropu nad parterem, nadzór. Obecnie trwają prace dotyczące zabudowy stropu poddasza – wartość robót wg umowy - 51.773,43 zł.

PSOUU – Koło w Gryfinie może ubiegać się o dofinansowanie w wys. 50% z PFRON pod warunkiem, że wykaże źródło sfinansowania pozostałych kosztów. W przypadku braku możliwości udokumentowania 50% kosztów inwestycji otrzymanie środków bezzwrotnych z PFRON nie jest możliwe.

Dotacja celowa zostanie przekazane na konto bankowe Powiatu Gryfińskiego po zawarciu porozumienia (umowy) z Powiatem Gryfińskim.