Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/198/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII/198/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887,Nr 217, poz.1281, ) oraz art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 8, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, ,Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz.1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213,poz. 1652, Nr 216, poz.1676; z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 57, poz. 355. Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961, Nr 197, poz.1306, Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz. 1306, Nr 182, poz.1228; z 2011 r. Nr 75, poz.398,106, poz.622, Nr 134, poz.781, Nr 171, poz.1016, Nr 186, poz.1100, Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz.1378, Nr 234, poz.1391, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.362) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 199/1 o pow. 5,6300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, stanowiącej część nieczynnej linii kolei normalnotorowej nr 419 Gryfino-Pyrzyce, oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej w postaci budowli ziemnych: nasypów, przekopów, wykopów i rowów, znajdujących się na tej nieruchomości - w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Spółka Akcyjna „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 199/1 o pow. 5,6300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów, wchodzącej w skład nieczynnej już linii kolei normalnotorowej nr 419 Gryfino – Pyrzyce oraz właścicielem, znajdujących się na tej nieruchomości, urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej w postaci budowli ziemnych: nasypów, przekopów, wykopów, rowów.
W związku z tym, że Spółka posiada względem Gminy zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości (na dzień 18.06.2012 r. zadłużenie to wraz z odsetkami wynosiło  58.022,40 zł), wystąpiła, na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wnioskiem o wygaśnięcie części zobowiązania podatkowego  w zamian za przeniesienie praw do nieruchomości, opisanej w § 1 niniejszej uchwały. Wartość tych praw, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 56.317,00 zł. Zgodnie z art. 66 § 5 Ordynacji podatkowej, po zawarciu umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Gryfino, wydana zostanie decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego do kwoty równej wartości przeniesionych praw.
Od kilku lat, systematycznie, Gmina Gryfino przejmuje od PKP S.A. prawa do nieruchomości po zlikwidowanych liniach kolejowych, znajdujących się na jej terenie, z zamiarem wykorzystania ich między innymi pod ścieżki rowerowe. Po przejęciu praw do działki 199/1 w obrębie Wirów, Gmina stanie się użytkownikiem wieczystym wszystkich nieruchomości wchodzących w skład nieczynnej linii kolejowej Pyrzyce-Gryfino (łącznie 11 działek o pow. ogólnej 25,9064 ha), ponieważ jest to ostatnia z działek do przejęcia.
W związku z powyższym przejęcie praw do nieruchomości objętej niniejszą uchwałą należy uznać za uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska