Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/200/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/200/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 100.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100.000
85395   Pozostała działalność 100.000
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000
OGÓŁEM 100.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 100.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 100.000
750     Administracja publiczna 80.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80.000
4270 Zakup usług remontowych 40.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20.000
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10.000
4430 Różne opłaty i składki 10.000
801     Oświata i wychowanie 20.000
80146   Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 20.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000
OGÓŁEM 100.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 853, 750, 801

  • 100.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się zgodnie z pismem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz Starosty Gryfińskiego. Środki w formie dotacji celowej zostaną przekazane Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie za pośrednictwem Powiatu Gryfińskiego.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz