Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/194/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/194/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca  2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  401.421 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 395.921
801     Oświata i wychowanie 15.000
80195   Pozostała działalność 15.000
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380.921
85395   Pozostała działalność 380.921
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 323.783
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 57.138
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 3.000
801     Oświata i wychowanie 3.000
80120   Licea ogólnokształcące 3.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000
Zespół Szkół w Gryfinie 2.500
801     Oświata i wychowanie 2.500
80110   Gimnazjum 2.500
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.500
OGÓŁEM 401.421

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  413.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 413.000
801     Oświata i wychowanie 413.000
80195   Pozostała działalność 413.000
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 413.000
OGÓŁEM 413.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  469.578 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 18.000
801     Oświata i wychowanie 18.000
80120   Licea ogólnokształcące 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 476
4300 Zakup usług pozostałych 2.524
80195   Pozostała działalność 15.000
4420 Podróże służbowe zagraniczne 15.000
Zespół Szkół w Gryfinie 2.500
801     Oświata i wychowanie 2.500
80110   Gimnazjum 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 380.921
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380.921
85395   Pozostała działalność 380.921
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 237.660
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 41.940
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86.123
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.198
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 68.157
851     Ochrona zdrowia 68.157
85153   Zwalczanie narkomani 17.056
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.056
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.101
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.101
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000
OGÓŁEM 469.578

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 481.157 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 413.000
801     Oświata i wychowanie 413.000
80195   Pozostała działalność 413.000
4307 Zakup usług pozostałych 413.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 68.157
851     Ochrona zdrowia 6.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
852     Pomoc społeczna 62.157
85216   Zasiłki stałe 62.157
3110 Świadczenia społeczne 62.157
OGÓŁEM 481.157

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 801, 853

  • 15.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z otrzymaniem dotacji na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii. Zadania realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
  • 380.921 zł / 413.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Żaczek – gryfińskiego projektu wspierania rozwoju osobistego ucznia”. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013.
  • 3.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania.
  • 2.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków (umowa sponsoringowa).

Dział 851, 852

  • 6.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  na realizację porozumienia, którego przedmiotem jest objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
  • 62.157 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zwrotu środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu otrzymanych w 2011 r. Środki te należy przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz