Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 czerwca 2012r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu 25/12.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – DRUK Nr 1/XXII.
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 2/XXII.
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK Nr 3/XXII.
 4. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – DRUK Nr 4/XXII.
 5. uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 5/XXII.
 6. zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna – DRUK Nr 6/XXII.
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXII.
 8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 8/XXII.
 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 9/XXII.
 10. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 – DRUK Nr 10/XXII.
 11. rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXII.

III. Wolne wnioski i informacje.