Sesja nr XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania od Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIII/201/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 czerwca 2012 r.


w sprawie odwołania od Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie postanawia odwołać się od Uchwały Nr LXXVIII/280/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Wykonanie uchwały polegające na przekazaniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r. odwołania sformułowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryfinie, powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dnia 29 marca 2012 r. podjął uchwałę Nr XXXVI/127/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011. Opinia z wykonania budżetu była pozytywna, jednak Skład Orzekający RIO podkreślił, że „dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględnił on kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań Burmistrza Gryfina w zakresie prawidłowości realizacji budżetu z punktu widzenia gospodarności i celowości należy do Rady Miejskiej w Gryfinie”.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Gryfino, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2011.
Komisja wypracowała negatywną opinię w sprawie wykonana budżetu Gminy Gryfino za 2011 r. i uzasadniła powody swojego wniosku o nieudzielenie absolutorium na piśmie. Komisja dnia 30 maja 2012 r. wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu za 2011 r. wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino i przekazała ją Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gryfinie, a za jego pośrednictwem Radzie Miejskiej w Gryfinie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
Wśród argumentów za nieudzieleniem absolutorium były m.in. następujące powody:

  1. mimo wielokrotnych zmian budżetowych zmniejszających dochody: wynoszące pierwotnie dnia 10 lutego 2011 r. - 150.599.443 zł, wielokrotnie zmieniane, po raz ostatni dnia 29 grudnia 2011 r. na 126.282.303,88 zł - realne wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 104.962.603,29 zł,
  2. zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynosiły 29 642 zł, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  3. niektóre zaplanowane zadania rzeczowe i wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane (droga w Bartkowie, świetlica w Krajniku),
  4. planowane wieloletnie zadłużenie Gminy miało wynosić w 2011 roku 50, 27%,   wykonane zadłużenie według tytułów dłużnych wynosiło 61 948 677 zł tj. 59%,
  5. progresja zadłużenia Gminy jest bardzo niepokojąca w konfrontacji do  możliwości spłacania zobowiązań Gminy z dochodów własnych,
  6. poziom wydatków bieżących jest bardzo wysoki, zdaniem Komisji Rewizyjnej należy wdrożyć program naprawy finansów publicznych w Gminie Gryfino już w 2012 roku.

Uchwałą Nr LXXVIII/280/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r., Skład Orzekający RIO negatywnie zaopiniował przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r. Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
W uzasadnieniu uchwały Skład Orzekający RIO w Szczecinie nie odniósł się w ogóle do uzasadnienia merytorycznego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie. Rada Miejska w Gryfinie w tej sytuacji uważa za zasadne, aby skorzystać z pouczenia zawartego w § 2 Uchwały Nr LXXVIII/280/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r. i odwołać się do Kolegium RIO w Szczecinie w zakreślonym terminie, oddając tym samym rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy opiniami Składu Orzekającego RIO i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podstaw do nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.