Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na posiedzeniu
w dniu 28 czerwca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. 1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie odwołania Komisji Rewizyjnej od uchwały Nr LXXVIII/280/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.

III. Wolne wnioski i informacje