Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/202/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XXIV/202/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 sierpnia 2012 r.


w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie postanawia nie wnosić skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2012 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła przekazana według właściwości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie skarga Pani Magdaleny Ławickiej na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Skarga została przekazana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, po czym skierowana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gryfinie.
W dniu 28 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr XXII/197/12, w której rozstrzygnęła o bezzasadności skargi, złożonej przez Panią Magdalenę Ławicką na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
Rada Miejska wnikliwie zapoznała się z treścią złożonej skargi, dokumentami kontrolnymi przedłożonymi przez Dyrektora szkoły, wysłuchała argumentów stron, zapraszając je do uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady, odbywających się przed sesją, na których poszczególne komisje wypracowały stanowiska co do treści skargi.
Rada nie znalazła podstaw do uznania skargi za uzasadnioną, nie stwierdziła naruszeń prawa poprzez działania podejmowane przez Dyrektora Szkoły w stosunku do Pani Magdaleny Ławickiej. Rada Miejska podzieliła pogląd wyrażany przez członków Komisji Rewizyjnej, że zarzuty postawione w skardze na Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 przez pracownika tej szkoły z uwagi na swój charakter, nie powinny być przedmiotem obrad Rady Miejskiej, ani przedmiotem dyskusji publicznej, a powinny być rozwiązane wewnątrz jednostki organizacyjnej lub skierowane do Sądu Pracy.
Takie też argumenty zostały przytoczone w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, stwierdzającej bezzasadność skargi.
W dniu 24 lipca 2012 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/197/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Wojewoda w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego podniósł, iż: „Przeprowadzona analiza sporządzonego do kwestionowanego aktu uzasadnienia wykazała, iż zawiera ono jedynie zbiór ogólnych informacji dotyczących rozpatrzenia skargi Pani Magdaleny Ławickiej (informacji o zapoznaniu się z dokumentami, wysłuchaniu zainteresowanych osób, analizie protokołów kontroli zewnętrznej) oraz o uznaniu skargi za niezasadną. Z treści uzasadnienia nie wynika jednak choćby to – jaki był przedmiot skargi Pani Magdaleny Ławickiej i przyczyna jej niezadowolenia, a tym samym, jakie działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie było poddane kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gryfinie i z jakich przyczyn zarzuty przedstawione przez skarżącą nie zasługują na uwzględnienie”. Ponadto Wojewoda stwierdza, że: „W uzasadnieniu powinno znaleźć się nie tylko rzetelne przedstawienie stanu faktycznego sprawy, ale także ocena zebranego materiału dowodowego i wyczerpujące wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia (uznania skargi za bezzasadną). Organ musi zawsze w sposób nie budzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi i wyjaśnić stronie prawne podstawy swego rozstrzygnięcia”. Konkludując: „Obligatoryjnymi elementami uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi są uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 K.p.a.” Z uwagi na niespełnienie wymogów, o których mowa, Wojewoda uznał, że uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie podjęta została z istotnym naruszeniem prawa i stwierdzenie jej nieważności uznał za uzasadnione i konieczne.
Opinia prawna, po którą wystąpił Przewodniczący Rady, przywołuje orzeczenia sądów administracyjnych, prezentujące przeciwny pogląd, który „sprowadza się do twierdzenia, iż uprawnienie nadzorcze Wojewody nie mogą być wykorzystywane do kontroli postępowania w sprawie rozstrzygnięcia skargi powszechnej przewidzianej w dziale VIII K.p.a., a co za tym idzie, że zarzuty, co do treści uzasadnienia rozstrzygnięcia skargi, nie mogą stanowić podstawy do skierowania do WSA skargi o stwierdzenie nieważności uchwały, ani też podstawy do stwierdzenia nieważności poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze”.
Rada Miejska w Gryfinie uznając potrzebę doprecyzowania uzasadnienia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie postanowiła nie wnosić skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.