Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXV/211/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz.1228, Nr 254 poz. 1700; z 2011 r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622, Nr 186 poz.1100) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 8-14 w Gryfinie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za niezasadną z przyczyn wskazanych  w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały - poprzez przesłanie jej treści Skarżącemu - powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Skarga przedstawiciela Skarżących, Pana ...*)  właściciela lokalu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 8-14 w Gryfinie - została przekazana przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Szczecinie - do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gryfinie. Treść skargi została przez przewodniczącego Rady skierowana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej oraz wnikliwie zbadana merytorycznie. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją, wysłuchała: Prezesa Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako sprawującego Zarząd i będącego jednocześnie Zarządcą dla tej Wspólnoty Mieszkaniowej, dwukrotnie wysłuchano Skarżących. Czynności wyjaśniające podjęte przez Komisję Rewizyjną oraz stanowiska Stron, mają swoje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9, 16 i 20 sierpnia 2012 r.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej, które podziela Rada Miejska analiza skargi pozwalająca wywieść wniosek, że postawione zarzuty dotyczą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, jako organu wykonawczego gminy, uznać należy, że skarga przekazana przez NIK Radzie Miejskiej w Gryfinie dotyczy czynności obejmujących kompetencje - wykonującego funkcje Zarządu i Zarządcy na rzecz tej Wspólnoty Mieszkaniowej. Funkcje te wypełnia - Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie. Rada Miejska w Gryfinie nie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym spółki prawa handlowego, tylko organem uchwałodawczym i kontrolnym Gminy. Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym - Rada Miejska jest upoważniona tylko do rozstrzygania i rozpoznawania skarg na działalność Burmistrza - jako organu wykonawczego gminy oraz skarg na kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Z treści skargi wynika, że skarga przesłana Radzie do rozpatrzenia - nie dotyczy Burmistrza, jako organu wykonawczego i nie dotyczy żadnego z kierowników jednostek organizacyjnych.
W związku z tym Rada Miejska w Gryfinie stoi na stanowisku, że skarga na Burmistrza, – jako organu wykonawczego gminy jest niezasadna, bowiem nie obejmuje uprawnień i obowiązków organu wykonawczego gminy. Organ uchwałodawczy gminy nie ma kompetencji do rozpatrywania skarg na działanie organów spółki prawa handlowego, nawet, jeśli jest to spółka ze 100% udziałem gminy.
Skarżący mają prawo skierowania skargi i swoich zastrzeżeń do organów Spółki GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie, którymi są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. W przypadku GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie - funkcję jednoosobowego Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
Jednocześnie, jeśli Skarżący chcieliby doprowadzić do zmiany sposobu zarządu nieruchomością, to mogą domagać się w trybie art. 31 pkt 2 ustawy o własności lokali zwołania zebrania Wspólnoty w tej sprawie. Wspólnota Mieszkaniowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze demokratycznie przegłosowanych uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy  o własności lokali. Jeśli Skarżący uważają, że zarząd wspólnoty nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, mogą żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd w trybie art. 26 ustawy o własności lokali.
Analiza skargi prowadzi do wniosku, że Skarżący stawiają zarzuty również Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, jako przedstawicielowi Gminy w Zgromadzeniu Wspólników GTBS Sp. z o.o., pozwala stwierdzić, że skarga również nie zasługuje na uwzględnienie w tym zakresie. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jako reprezentant mienia gminnego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych każdorazowo, (co jest stała zasadą stosowania we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych w Gminie) poprzez swoich pełnomocników uczestniczących w zebraniach wspólnot, głosuje zgodnie wolą większości właścicieli lokali, nigdy zgodnie z wolą mniejszości. Możliwość zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną występuje, ale jest wyłączną kompetencją właścicieli lokali – członków wspólnoty mieszkaniowej i dokonywane jest w formie uchwały podejmowanej większością udziałów na zebraniach wspólnoty.
Rada Miejska w Gryfinie informuje Skarżącego, że w przypadku uznania skargi za niezasadną i ponowienia skargi przez Skarżącego bez wskazania nowych okoliczności – organ wskazany do rozpatrzenia skargi, może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.