Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/203/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

UCHWAŁA NR XXV/203/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217 , poz.1281, z 2012r. poz. 567) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) uchwala się, co następuje:

1. Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 19 marca 2012 r.:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Członkami Związku są następujące gminy:
  1. Banie,
  2. Bielice,
  3. Cedynia,
  4. Chojna,
  5. Gryfino,
  6. Kozielice.
  7. Lipiany,
  8. Mieszkowice,
  9. Moryń,
  10. Myślibórz,
  11. Nowogródek Pomorski,
  12. Przelewice,
  13. Pyrzyce,
  14. Stare Czarnowo,
  15. Trzcińsko Zdrój,
  16. Widuchowa.”.
   
 2. §3 otrzymuje brzmienie:
  „Siedzibą związku jest miasto Chojna.”.
   
 3. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin, w szczególności:
  1.1. Organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  1.2. Współpraca z odbiorcami odpadów.
  1.3. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami.
  1.4. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin.
  1.5. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska.
  1.6. Edukacja ekologiczna w Gminach.
  1.7. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami.
  1.8. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli).
  1.9. Kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów.
  1.10.Inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich).”.
   
 4. w §7 dodaje się ustępy:
  „ 9) organizacja transportu publicznego na terenie Gmin,
  10) ochrona zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi.”.
   
 5. §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”.
 6. §12 ust. 3 zostaje wykreślony.
   
 7. §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wice-przewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”.
   
 8. §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.”.
   
 9. §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.”.

2.1.Tekst Statutu Związku Gmin Dolnej Odry ze zmianami stanowi  Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   2.Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry stanowią Załączniki 2-7 do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającym z niej obowiązkiem przejęcia przez gminy zadania gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , zachodzi konieczność podjęcia współpracy międzygminnej celem prowadzenia wspólnej polityki komunalnej. Współpraca międzygminna prowadzona byłaby w ramach Związku Gmin Dolnej Odry, w którym gmina Gryfino jest członkiem od 2002 roku.
Stosownie do podjętych uchwał Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 19 marca 2012r.w ramach uprawnień rad miejskich do uchwalania statutu związku oraz jego zmian zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkłada się Radzie Miejskiej w Gryfinie przedmiotową uchwałę, celem jej podjęcia. Zasadnym jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, gdyż pozwoli to Związkowi na realizowanie zadań przejętych od gmin wchodzących w skład związku.

Sporządziła:
Janina Major