Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/210/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXV/210/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2   w Gryfinie.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz.1228, Nr 254 poz. 1700; z 2011 r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622, Nr 186 poz.1100) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ...*)  na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały – poprzez przekazanie jej treści Skarżącej – powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.