Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/206/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA NR XXV/206/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  Mając na uwadze interes społeczny oraz szeroko definiowany cel pomocy społecznej jakim jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka należy powiązać dotychczasowe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze sprawami dotyczącymi świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Powiązanie wszystkich zadań dotyczących wszelkiej pomocy społecznej i materialnej oraz umieszczenie ich w jednej jednostce organizacyjnej ułatwi załatwienie wszelkich formalności mieszkańcom Gminy Gryfino.
Zważywszy na powyższe niezbędnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska