Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/205/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012

UCHWAŁA NR XXV/205/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XX/179/12 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2012:

§ 2, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„25.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) dla Parafii pw. Narodzenia N.M.P.  w Gryfinie z przeznaczeniem na zabytkowy obiekt sakralny w miejscowości Gryfino na zadanie pn. Częściowy remont dachu kościoła w Gryfinie oraz naprawa urządzeń zapewniających funkcjonowanie zegara wieżowego, kuranta i dzwonu elektronicznego ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest przygotowany w związku z wnioskiem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P w Gryfinie o przyznanie dotacji na remont zegara  i kurantów, które uległy zniszczeniu w wyniku uderzenia pioruna w wieżę kościoła.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały Rady Miejskiej,  a w konsekwencji podpisanie aneksu umowy pomiędzy Gminą Gryfino a Parafią w Gryfinie.

Sporządziła:
Barbara Lefik