Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/212/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXV/212/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz.1228, Nr 254 poz. 1700; z 2011 r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622, Nr 186 poz.1100) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Przedstawicieli Kupców-Handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały – poprzez przesłanie jej treści Skarżącym – powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Skarga przedstawicieli Kupców – Handlowców z Targowiska Miejskiego w Gryfinie na bezczynność Burmistrza została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gryfinie. Treść skargi została przez Przewodniczącego Rady przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej oraz została wnikliwie zbadana merytorycznie. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją  i wysłuchała Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Rada Miejska w Gryfinie stoi na stanowisku, że skarga na Burmistrza – jako organu administracji szczebla gminnego jest zasadna.
Z uwagi na naruszenie terminów administracyjnych wynikających z przepisów KPA (art. 35  i 36) brak konsultacji i rozmów z kupcami na temat bieżących działań i toczących się prac nad relokacją targowiska, brak przepływu informacji między Burmistrzem, Radą a kupcami – handlowcami oraz bezczynność w dziedzinie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest powodem złożenia skargi na bezczynność Burmistrza przez Skarżących.
Problem Targowiska Miejskiego ma charakter ogólny, a prowadzenie i organizowanie targowiska, jako zadania własnego gminy było wielokrotnie tematem dyskusji plenarnych prowadzonych przez Radę Miejską. Kupcy i handlowcy nie mają pełnej informacji na temat przyszłości funkcjonowania i lokalizacji Targowiska Miejskiego oczekują zainteresowania sprawą i poważnego traktowania, a dotyczy to bezpośrednio indywidualnego interesu prawnego każdego z kupców - handlowców.
Czynności wyjaśniające podjęte przez Komisję Rewizyjną mają swoje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2012 r., 16 i 20 sierpnia 2012 r.