Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/207/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXV/207/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się ustalić kierunki działania Burmistrza co do przekształceń Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie poprzez podjęcie przygotowań zmierzających do opracowania analiz dotyczących wniesienia aportem do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie przedsiębiorstwa zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie lub rozwiązań alternatywnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/383/09 z dnia 12 marca 2009 r. wyrażona została zgoda na nabycie przez Gminę wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie. Centrum Wodne „Laguna” z siedzibą w Gryfinie przy ul. Wodnika jest zakładem budżetowym Gminy Gryfino utworzonym 1 kwietnia 2009 roku na podstawie Uchwały  Nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. Zakład działa według zasad finansowych obowiązujących dla zakładu budżetowego, rozliczając się z budżetem Gminy Gryfino.
W celu racjonalizacji kosztów, zwiększenia dochodów i efektywności funkcjonowania centrum wodnego postanawia się rozpocząć przygotowania zmierzające do opracowania analiz dotyczących wniesienia aportem z dniem 1 stycznia 2013 r. do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie przedsiębiorstwa zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie lub innych alternatywnych rozwiązań.