Sesja nr XXVII

UCHWAŁA Nr XXVII/223/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA Nr XXVII/223/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.  1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675;Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567), na podstawie art. 5 ust. 1 , ust. 2 , ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami: w Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; w Dz.U. z  2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; w Dz.U. z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378; z 2012 M.P. poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 roku poz. 587) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino w następujących wysokościach:

 1. Od gruntów:
  1. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b) – 0,73 zł za 1 m2 powierzchni
  2. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej – 0,88 zł za 1 m2 powierzchni
  3. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni
  4. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
   • na terenie administracyjnym miasta Gryfino – 0,31 zł za 1 m2 powierzchni
   • na pozostałym terenie Gminy Gryfino – 0,21 zł za 1 m2 powierzchni  
 2. Od budynków:
  1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,57 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  2. od budynków związanych z działalnością gospodarczą lub ich części , z zastrzeżeniem pkt c) – 17,70 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  3. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą  polegającą na produkcji energii elektrycznej – 22.82 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  5. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  6. od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
   • na terenie administracyjnym miasta Gryfino -  6,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
   • na pozostałym terenie Gminy Gryfino – 2,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli:
  1. od budowli związanych z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b) – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  2. od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,6% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada  2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 13 lipca 2012 roku ukazał się Komunikat Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług w I półroczu 2012 roku. Stanowił on podstawę do wydania  przez Ministra Finansów Obwieszczenia z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku
Wg Prezesa GUS wskaźnik ten wyniósł 104,0 czyli oznacza to że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 wzrosły w stosunku do I półrocza 2011 roku o 4%.
Na podstawie powyższego wskaźnika Minister Finansów obliczył górne stawki kwotowe podatków lokalnych, które stanowią podstawę do przedłożenia Radzie Miejskiej projektowanych stawek podatków lokalnych w Gminie Gryfino do uchwalenia w październiku 2012 roku. Minister górne kwotowe stawki ogłosił w Obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 roku (M.P. poz. 587)
Art. art. 5 ust. 1 , ust. 2 , ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych przekazuje kompetencje w określaniu stawek podatku od nieruchomości Radzie Miejskiej. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 roku  zaproponował Radzie Miejskiej uchwalenie stawek jak w proponowanym projekcie uchwały.
Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości zawarte są w załączonych informacjach tabelarycznych. Podobnie przedstawione zostały stawki z lat 2003-2012 obowiązujące na terenie Gminy Gryfino.
Stawki podatku od nieruchomości zaproponowane są na poziomie 4% wyższym niż wysokość stawek w roku 2012. Jedyną zmianę związaną z przedmiotem opodatkowania jest osobne ujęcie budynków i gruntów związanych z produkcją energii elektrycznej.

WYSZCZEGÓLNIENIE STAWKA 2012 STAWKA 2013 STAWKA MAKSYMALNA
 1. GRUNTY
 1.  związane z działalnością gospodarczą
0,70 zł 0,73 zł 0,88 zł
 1. grunty pod jeziorami (za 1 ha)
3,60 zł 3,74 zł 4,51 zł
 1. grunty pozostałe – miasto
 0,30 zł 0,31 zł 0,45 zł
 1. grunty pozostałe – wieś
0,20 zł 0,21 zł 0,45 zł
 1. BUDYNKI
 1. związane z działalnością gospodarczą
17,00 zł 17,70 zł 22,82 zł
 1. materiał siewny
 8,20 zł 8,50 zł 10,65 zł
 1. działalność lecznicza
4,45 zł 4,63 zł 4,63 zł
 1. pozostałe – miasto
6,50 zł 6,75 zł 7,66 zł
 1. pozostałe – wieś
2,50 zł 2,60 zł 7,66 zł
 1. mieszkalne
0,55 zł 0,57 zł 0,73 zł
 1. Budowle:
 1. związane z działalnością gospodarczą
2% 2% 2%
 1. związane z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
0,5%   0,6% 2%

Sporządził
Krystian Kosiński