Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/233/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

UCHWAŁA NR XXVIII/233/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino  do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1, 7 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887;  z 2012 r. poz. 567) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wybiera się formę spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino  do wykonywania zadań gospodarki komunalnej w zakresie:

  1. gospodarki nieruchomościami gminnymi stanowiącymi budynki i lokale  mieszkalne oraz użytkowe,
  2. realizacji gminnego budownictwa mieszkaniowego.

§ 2. Powierza się jednoosobowej spółce Gminy Gryfino Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie wykonywanie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Do aktu założycielskiego spółki Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. należy wprowadzić zapisy o objęciu zakresem działania spółki zadań wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 ) w art. 2 stanowi, iż : „gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”, zaś delegacja art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do decydowania o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w art. 7 ust.1 pkt 1 i 7 stanowi, iż w zakres zadań własnych gmin dotyczących zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty wchodzi m.in. gospodarka nieruchomościami i gminne budownictwo mieszkaniowe.
Kolejnym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia gospodarki komunalnej jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) ze zmianami. W art. 4 ust. 1 pkt 13 lit. a,b,c ustawy zawarto zapis, iż ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełniane następujące warunki:
- zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
- organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
- przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako gminna spółka komunalna została powołana w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie na mocy Uchwały Nr XXVII/398/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 1997r. Nabyła w ten sposób prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie m.in. eksploatację, administrację i gospodarkę lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Dodatkowo w akcie założycielskim spółki wprowadzono zapis o realizacji budownictwa mieszkaniowego.
Biorąc powyższe regulacje prawne uzasadnione jest podjęcie uchwały doprecyzowującej kwestię wyboru i powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej własnej spółce - Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Sporządziła:
Janina Major