Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/238/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675;Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567), na podstawie art. 5 ust. 1 , ust. 2 , ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami: w Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; w Dz.U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; w Dz.U. z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378; z 2012 M.P. poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 roku poz. 587)  Uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 nadaje się nowe brzmienie ust. 2 lit b)
    „b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt c) – 17,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera zapisy, które winny się znaleźć w uchwale Rady Miejskiej. 
W Uchwale XXVII/223/12 przedmioty opodatkowania są odmiennie nazwane niż w ustawie.
W związku z uniknięciem problemów interpretacyjnych przy stosowaniu ww. przepisów należy wprowadzić zapisy ustawowe, co proponuje się w niniejszym projekcie uchwały.
Stawki podatków wskazane w uchwale zmieniającej są takie same jak w pierwotnej uchwale z dnia 29 października 2012 roku.

Sporządził
Krystian Kosiński