Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/226/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry.

UCHWAŁA NR XXVIII/226/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 roku


w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry.

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217 , poz.1281, z 2012r. poz. 567) w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić ze Związku Gmin Dolnej Odry.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino od roku 2002 była członkiem Związku Gmin Dolnej Odry utworzonego przez dziewięć gmin Powiatu Gryfińskiego. Związek po utworzeniu nie podjął działalności statutowej. W roku 2011 z inicjatywą reaktywacji działalności związku wystąpiła gmina Chojna w głównej mierze kierując się nowymi regulacjami prawnymi w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. W wyniku spotkań Zgromadzenia Ogólnego Związku w składzie dziewięciu członkowskich gmin oraz spotkań gmin z Powiatu Myśliborskiego i Powiatu Pyrzyckiego deklarujących chęć przystąpienia do związku wypracowano propozycje do zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry -opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.. Proponowane zmiany uwzględniały m.in. powiększenie składu związku o kolejne siedem gmin oraz uszczegółowienie zadań związku których realizacją miałby się on zajmować, a w szczególności przekazanie związkowi gospodarki odpadami komunalnymi przez członkowskie gminy. Zmiany te zostały przyjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry na posiedzeniu 19 marca 2012r. Stosownie do obowiązujących regulacji prawnych zmiany statutu muszą być uchwalone przez rady gmin członkowskich, aby skutecznie można było opublikować statut w nowym brzmieniu. Gmina Gryfino również podjęła uchwałę przyjmującą zmiany do statutu. Nie mniej jednak, w związku z tym, iż przyjęta formuła funkcjonowania związku budzi obawy niepowodzenia w skutecznym przejęciu i wdrożeniu realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi, jednocześnie chcąc zapewnić możliwość realizowania tego zadania samodzielnie przez gminę Gryfino, podjęto decyzję o wystąpieniu ze Związku Gmin Dolnej Odry.

Sporządziła:
Janina Major