Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/236/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dołgie - działki nr 27/29 i 27/30 w obrębie Dołgie

UCHWAŁA NR XXVIII/236/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dołgie - działki nr 27/29 i 27/30  w obrębie Dołgie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008.

  1. Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała nie podlega ustaleniom obowiązujących planów miejscowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla przedmiotowych nieruchomości wskazuje funkcję: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych z dopuszczeniem adaptacji dla potrzeb produkcji i usług (RU). Przedmiotowe opracowanie planistyczne ma na celu wprowadzenie zamiennie na terenie działek 27/29 (2,6267 ha) i 27/30 (3,8200 ha) w miejscowości Dołgie funkcji usług i rekreacji, zatem przeznaczenia ww. terenu pod wymienioną funkcję wymaga zmiany dokumentu obowiązującego studium w tym zakresie. Wnioskowana zmiana ustaleń studium dla przedmiotowego terenu jest dokonywana na wniosek i w interesie mieszkańców miejscowości Dołgie.